Māci

Pamatskolai

Programmas un tematiskie plāni
 • Metodiskie ieteikumi standartu un programmu veidotājiem
  Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās” standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.–9. klase) grozījumiem. Priekšlikumos izmantoto terminu vārdnīca
 • Metodiskie ieteikumi standartu un programmu veidotājiem
  Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās" standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.–9. klase) grozījumiem. Paredzamo rezultātu līmeņi atbilstīgi Blūma taksonomijai (valodas un komunikatīvā kompetence)
 • Pamatizglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmās)” programmas paraugs 7.–9. klase
   
Metodiskie materiāli
Skolotāja grāmatas
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase. Skolotāja grāmata.
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase"
  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
 • MLatviešu valoda mazākumtautību skolā 5. klase. Skolotāja grāmata.
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā"
  Autori: Zenta Anspoka, Maija Miniņa
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klase. Skolotāja grāmata
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā"
  Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Vineta
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klase. Skolotāja grāmata.
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klase"
  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klase. Skolotāja grāmata.
  Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā
  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klase. Skolotāja grāmata.
  Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā
  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
Pārbaudes darbu piemēri 7. klasei
 • Cilvēkam vajag suni
 • Lai nav garlaicīgi
 • Mūsmājas. Monologruna „Mans dzimtas koks"
 • Mūsmājas
 • Cilvēkam vajag suni
 • Lai nav garlaicīgi
 • Mūsmājas. Monologruna „Mans dzimtas koks"
 • Mūsmājas
Pārbaudes darbu piemēri 9. klasei
 • Es nāku no savas tautas
 • Tīra pasaule mums apkārt
 • Latvija pasaules kartē
 • Mūžīgie jautājumi
 • Interaktīvi formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbi latviešu valodā pamatskolai ar ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmām
 • Mācību satura temats „Teikums”
  Tematu saraksts
 • Mācību satura temats „Teikums”
  Pārbaudes
 • Mācību satura temats „Teksts”
  Tematu saraksts
 • Mācību satura temats „Teksts”
  Pārbaudes darbi
 • Mācību satura temats „Vārds”
  Tematu saraksts
 • Mācību satura temats „Vārds”
  Pārbaudes darbi
 • Mācību satura temati "Teikums", "Teksts", "Vārds"
  Pašpārbaudes uzdevumi, izmantojami uz ierīcēm, kurās ir interneta pārlūks
 • Es nāku no savas tautas
 • Tīra pasaule mums apkārt
 • Latvija pasaules kartē
 • Mūžīgie jautājumi
Latviešu valoda
 • Darba lapas mācību līdzeklim „Latviešu valoda 8. klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata”
  Autore piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu
  Autors: Astra Jansone
 • Atkārtojums par lietvārdu (3 uzd.) 6. klasei
  Lietvārda skaitlis, locījums, deklinācijas, pareizrakstība. Īpašvārdi
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Saziņa 5. un 6. klasei
  Informācijas meklēšana un izvērtēšana. Sadarbība pāros
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Atkārtojums par vārdšķirām. Mācību vielas atkārtojums (4 uzd.) 8. un 9. klasei
  Atkārtojums par vārdšķirām (tabula). Divdabja teiciens. Salikti sakārtoti un salikti pakārtoti teikumi. Darbs ar attēliem. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Atkārtojums par dažādām sintaktiskām konstrukcijām, frazeoloģismiem, darbības vārdiem pavēles izteiksmē
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Diskusija un intervija 7.–9. klasei
  Diskusija. Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārspriedums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrrakst
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Pētījums par vienkāršu teikumu 7.–9. klasei
  Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas par vienkāršu teikumu, kā arī sekmētu pētniecisko iemaņu veidošanos
  Autors: Vineta Vaivade
 • Saziņa 7.–9. klasei
  Saskarsme, saziņa, valoda. Publicistikas stils
  Autors: Vineta Vaivade
 • Pētījums par vārdšķirām 8. un 9. klasei
  Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas un izpratni par mācītajām vārdšķirām un sekmētu pētīšanas prasmes
  Autors: Vineta Vaivade
 • Mācību uzdevumi 5.–12. klasei
  Atsevišķi uzdevumi, kas palīdz attīstīt un pilnveidot valodas un komunikatīvo kompetenci
  Autors: Vineta Vaivade
 • Diskusija, intervija, pārspriedums 7. klasei
  Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrraksts
 • Projekts „Vienkāršs teikums" 7. klasei
Mācību materiāli latviešu valodas pamatskolas mācību satura atkārtošanai
 • Tēma „Slavenie latvieši” 9. klasei
  Autors: Iveta Marševska
 • Tēma „Tīra pasaule man apkārt” 9. klasei
  Autors: Iveta Marševska
 • Tēma „Kas dzīvo Latvijā” 9. klasei
  Autors: Svetlana Neilande
 • Tēma „Kino brīnums” 9. klasei
  Autors: Svetlana Neilande
 • Tēma „Mani vienaudži” 9. klasei
  Autors: Svetlana Neilande
Autores piedāvā daudzveidīgus klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, kā arī iespēju pilnveidot runas prasmes. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem veiksmīgi sagatavoties latviešu valodas centralizētajam eksāmenam
Literatūra
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei
  Skolēniem tabulā jāieraksta rakstnieka vārds, uzvārds, jāmin kāds viņa darbs. Izmantojams kā mājas darbs
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei
  Darbs ar folkloras tekstiem - tautasdziesmām, sakāmvārdiem un parunām, mīklām un anekdotēm
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6. klasei
  Salīdzinājumi un epiteti. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Prezentācijas prasmju pilnveidošana
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 8. un 9. klasei
  Darbs ar Ā. Elksnes dzejoļa tekstu
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”
  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai
Mācību līdzekļi
 • Domātprieks
  Integrēts mācību metodiskais līdzeklis, kurš palīdzēs kvalitatīvas domāšanas attīstības, saskarsmes prasmju un sevis izzināšanas veicināšanai pamatskolā (10-13 gadu vecumā) sešu dažādu mācību priekšmetu stundās. Dabas zinātne, vēsture, valoda, vizuālā māksla, matemātika un mūzika grāmatā tiek saistītas ar filosofisku jautājumu un metodes palīdzību.
 • Skolotāja grāmata
 • Cēloņi un sekas
  Skolēna grāmata
 • Daļa un veselums
  Skolēna grāmata
 • Esošais un neesošais
  Skolēna grāmata
 • Laiks un telpa
  Skolēna grāmata
 • Vērtības
  Skolēna grāmata
 • "Svētki un godi"
  Mācību līdzeklis ietver Latvijas Republikas svētku, atceres dienu, gadskārtu un tradīciju kalendāru, svinamo un atzīmējamo dienu, latviešu un cittautu gadskārtu svētku un ģimenes godu īsus aprakstus, papildmateriālus, kā arī vingrinājumus un uzdevumus.
  Autores: Valentīna Andersone, Lūcija Sniķere. 1998
Videostundas
 • Darbības vārds
  Pavēles izteiksme
  1 1 1 1 1 27
 • Darbības vārds
  Darbības vārda pareizrakstība a, ā
  1 1 1 1 1 13
 • Darbības vārds
  Darbības vārda pareizrakstība
 • Darbības vārds
  Laiks, skaitlis, persona
  1 1 1 1 1 10
 • Darbības vārds
  Konjugācijas
  1 1 1 1 1 5
 • Darbības vārds
  Jēdziens un būtība
  1 1 1 1 1 1
 • Darbības vārds
  Pirmatnīgs un atvasināts darbības vārds
  1 1 1 1 1 5
 • Darbības vārds
  Vajadzības izteiksme
  1 1 1 1 1 8
 • Darbības vārds
  Atstāstījuma izteiksme
  1 1 1 1 1 3
 • Darbības vārds
  Vēlējuma izteiksme
  1 1 1 1 1 4
 • Darbības vārds
  Īstenības izteiksme
  1 1 1 1 1 10
 • Dabaszinības 6. klasē
  Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 • Ķīmija 9. klasē
  Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 • Māksla 5. klasē
  Ādažu Brīvā Valdorfa skola


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas