Videomateriāli

Māci

Pamatskolai

 

 Programmas un tematiskie plāni

Metodiskie ieteikumi standartu un programmu veidotājiem  
Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās” standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.–9. klase) grozījumiem. Priekšlikumos izmantoto terminu vārdnīca


Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās" standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.9. klase) grozījumiem. Paredzamo rezultātu līmeņi atbilstīgi Blūma taksonomijai (valodas un komunikatīvā kompetence)

Pamatizglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmās)” programmas paraugs 7.–9. klase

 

 Metodiskie materiāli

Skolotāja grāmatas

Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase. Skolotāja grāmata.
Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase"

Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 5. klase. Skolotāja grāmata.
Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā"

Autori: Zenta Anspoka, Maija Miniņa
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klase. Skolotāja grāmata.
Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā"

Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Vineta Vaivade
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klase. Skolotāja grāmata.
Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu "Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klase"

Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klase. Skolotāja grāmata.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā

Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klase. Skolotāja grāmata.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā

Autori: Iveta Marševska, Svetlana NeilandePārbaudes darbu piemēri 7. klasei

Cilvēkam vajag suni
Lai nav garlaicīgi
Mūsmājas. Monologruna Mans dzimtas koks"
Mūsmājas
Cilvēkam vajag suni
Lai nav garlaicīgi
Mūsmājas. Monologruna „Mans dzimtas koks"
MūsmājasPārbaudes darbu piemēri 9. klasei

Es nāku no savas tautas
Tīra pasaule mums apkārt
Latvija pasaules kartē
Mūžīgie jautājumi
Interaktīvi formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbi latviešu valodā pamatskolai ar ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmām

Pārbaudes darbi ir veidoti, lai skolotāji varētu pārbaudīt savu skolēnu zināšanas un prasmes formatīvās vērtēšanas laikā. Pārbaudes darbus var izmantot ievadvērtēšanas laikā, uzsākot jauna temata apguvi, vai kārtējās vērtēšanas laikā, lai pārbaudītu, kā skolēni apguvuši jauno vielu. Tāpat tos var izmantot, gatavojoties latviešu valodas eksāmenam 9. klasē.
Pavisam tiek piedāvāti 44 pārbaudes darbi, kas veidoti atbilstoši mācību priekšmeta standartā noteiktajām obligātā mācību satura tematiem un apakštematiem (teksts – 8 darbi, teikums – 19 darbi, vārds – 17 darbi). Katra pārbaudes darba priekšlapā ir norādīta standarta prasība un konkrētā prasme, kas tiek pārbaudīta. Izmantojot pārbaudes darbus, skolotāji varēs ātri pārbaudīt, novērtēt un izanalizēt gan katra skolēna, gan visas klases skolēnu zināšanas un prasmes, jo skolotājs var sekot līdzi skolēnu atbildēm jau uzdevumu veikšanas laikā.
Uzdevumi ir veidoti ActivInspire programmatūrā, kurā ir iekļauta iespēja piemērus un uzdevumus mainīt, respektīvi, katrs skolotājs pēc savas izvēles var koriģēt tekstu – mainīt jautājumus, piedāvāt citus piemērus, pierakstīt savus piemērus, mainīt uzdevumu grūtības pakāpi. Lai vērtēšana būtu objektīva, iespējama uzdevumu secības maiņa, t. i., katrs skolēns saņem uzdevumus citā secībā, lai nebūtu iespējas saskaņot atbildes ar blakussēdētāju. Ja nepieciešams, skolēns pēc katra uzdevumu izpildīšanas var saņemt vērtējumu (pareizi/nepareizi), kā arī pareizo atbildi (ja skolotājs pirms teksta veikšanas to ir norādījis).
Testos ir ieļauti dažāda veida jautājumi – daudzizvēļu (A, B, C, D, E, F – var būt viena, divas vai pat sešas pareizas atbildes), izvēle jā/nē vai patiess/nepatiess, kā arī iespēja ierakstīt tekstu (vārdus un teikumus līdz pat 140 rakstu zīmēm).
Testu izmantošanas iespējas:
1) skolēni atbild uz jautājumiem, izmantojot ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmas (katrs skolēns strādā savā tempā, saņem jautājumus atšķirīgā secībā, skolotājs datorā var sekot līdzi uzdevumu veikšanai, redzēt, kuriem skolēniem ir problēmas, un palīdzēt);
2) tests tiek projicēts uz ekrāna vai tāfeles (visi skolēni strādā vienlaicīgi, rakstot uz papīra atbildes);
3) testu var izprintēt, skolēni strādā katrs savā tempā, raksta atbildes uz atbilžu lapas. Pārbaudes darbi sagatavoti Latviešu valodas aģentūrā, autores ir latviešu valodas skolotājas Santa Mežvēvere, Viktorija Vorobjova, Jolanta Zariņa, Ieva Zālīte.

 
Mācību satura temats „Teikums”
Tematu saraksts
Pārbaudes darbi
Mācību satura temats „Teksts”
Tematu saraksts
Pārbaudes darbi
Mācību satura temats „Vārds”
Tematu saraksts
Pārbaudes darbi
Mācību satura temati "Teikums", "Teksts", "Vārds"
Pašpārbaudes uzdevumi, izmantojami uz ierīcēm, kurās ir interneta pārlūks
Es nāku no savas tautas
Tīra pasaule mums apkārt
Latvija pasaules kartē
Mūžīgie jautājumi

 Latviešu valoda

Darba lapas mācību līdzeklim „Latviešu valoda 8. klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata”
Autore piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu

Autors: Astra Jansone
Atkārtojums par lietvārdu (3 uzd.) 6. klasei
Lietvārda skaitlis, locījums, deklinācijas, pareizrakstība. Īpašvārdi

Autors: Dzintra Knohenfelde
Saziņa 5. un 6. klasei
Informācijas meklēšana un izvērtēšana. Sadarbība pāros

Autors: Dzintra Knohenfelde
Atkārtojums par vārdšķirām. Mācību vielas atkārtojums (4 uzd.) 8. un 9. klasei
Atkārtojums par vārdšķirām (tabula). Divdabja teiciens. Salikti sakārtoti un salikti pakārtoti teikumi. Darbs ar attēliem. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Atkārtojums par dažādām sintaktiskām konstrukcijām, frazeoloģismiem, darbības vārdiem pavēles izteiksmē

Autors: Dzintra Knohenfelde
Diskusija un intervija 7.9. klasei
Diskusija. Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārspriedums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrraksts

Autors: Dzintra Knohenfelde
Pētījums par vienkāršu teikumu 7.–9. klasei
Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas par vienkāršu teikumu, kā arī sekmētu pētniecisko iemaņu veidošanos

Autors: Vineta Vaivade
Saziņa 7.–9. klasei
Saskarsme, saziņa, valoda. Publicistikas stils

Autors: Vineta Vaivade
Pētījums par vārdšķirām 8. un 9. klasei
Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas un izpratni par mācītajām vārdšķirām un sekmētu pētīšanas prasmes

Autors: Vineta Vaivade
Mācību uzdevumi 5.–12. klasei
Atsevišķi uzdevumi, kas palīdz attīstīt un pilnveidot valodas un komunikatīvo kompetenci

Autors: Vineta Vaivade
Diskusija, intervija, pārspriedums 7. klasei
Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrraksts
Projekts Vienkāršs teikums" 7. klaseiMācību materiāli latviešu valodas pamatskolas mācību satura atkārtošanai

Tēma Slavenie latvieši” 9. klasei
Autors: Iveta Marševska
Tēma Tīra pasaule man apkārt” 9. klasei
Autors: Iveta Marševska
Tēma Kas dzīvo Latvijā” 9. klasei
Autors: Svetlana Neilande
Tēma Kino brīnums” 9. klasei
Autors: Svetlana Neilande
Tēma Mani vienaudži” 9. klasei
Autors: Svetlana Neilande
Autores piedāvā daudzveidīgus klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, kā arī iespēju pilnveidot runas prasmes. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem veiksmīgi sagatavoties latviešu valodas centralizētajam eksāmenamLiteratūra

Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei
Skolēniem tabulā jāieraksta rakstnieka vārds, uzvārds, jāmin kāds viņa darbs. Izmantojams kā mājas darbs

Autors: Dzintra Knohenfelde
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei
Darbs ar folkloras tekstiem - tautasdziesmām, sakāmvārdiem un parunām, mīklām un anekdotēm

Autors: Dzintra Knohenfelde
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6. klasei
Salīdzinājumi un epiteti. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Prezentācijas prasmju pilnveidošana

Autors: Dzintra Knohenfelde
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 8. un 9. klasei
Darbs ar Ā. Elksnes dzejoļa tekstu

Autors: Dzintra Knohenfelde
„ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”
Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai

 

 

 

 Videostundas

Darbības vārds
Pavēles izteiksme
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 27
Darbības vārds
Darbības vārda pareizrakstība a, ā
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 13
Darbības vārds
Darbības vārda pareizrakstība
Darbības vārds
Laiks, skaitlis, persona
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 10
Darbības vārds
Konjugācijas
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 5
Darbības vārds
Jēdziens un būtība
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 1
Darbības vārds
Pirmatnīgs un atvasināts darbības vārds
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 5
Darbības vārds
Vajadzības izteiksme
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 8
Darbības vārds
Atstāstījuma izteiksme
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 3
Darbības vārds
Vēlējuma izteiksme
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 4
Darbības vārds
Īstenības izteiksme
Mājasdarbs
1 1 1 1 1 10
Dabaszinības 6. klasē
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
Ķīmija 9. klasē
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
Māksla 5. klasē
Ādažu Brīvā Valdorfa skola

 Mācību līdzekļi

Domātprieks
Integrēts mācību metodiskais līdzeklis, kurš palīdzēs kvalitatīvas domāšanas attīstības, saskarsmes prasmju un sevis izzināšanas veicināšanai pamatskolā (10-13 gadu vecumā) sešu dažādu mācību priekšmetu stundās. Dabas zinātne, vēsture, valoda, vizuālā māksla, matemātika un mūzika grāmatā tiek saistītas ar filosofisku jautājumu un metodes palīdzību.
 
Skolotāja grāmata
Cēloņi un sekas
Skolēna grāmata
Daļa un veselums
Skolēna grāmata
Esošais un neesošais
Skolēna grāmata
Laiks un telpa
Skolēna grāmata
Vērtības
Skolēna grāmata
"Svētki un godi"
Mācību līdzeklis ietver Latvijas Republikas svētku, atceres dienu, gadskārtu un tradīciju kalendāru, svinamo un atzīmējamo dienu, latviešu un cittautu gadskārtu svētku un ģimenes godu īsus aprakstus, papildmateriālus, kā arī vingrinājumus un uzdevumus.
Autores: Valentīna Andersone, Lūcija Sniķere. 1998


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas