Jaunumi maijā

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

10–12 gadi
Autori: L. Pamiljane, I. Hitrova, J. Bernāne
Mākslinieks maketētājs: E. Švanks
Projekta vadītāja: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls sastāv no daudzveidīgiem uzdevumiem latviešu valodā, matemātikā, vēsturē, sociālajās zinībās, dabaszinībās un sportā. Tie pilnveido latviešu valodas prasmes, sekmē mācību priekšmetu terminoloģijas un specifiskās leksikas apguvi. Mācību materiālu var izmantot arī skolēni diasporā, reemigrējušie un mazākumtautību skolēni, kā arī skolēni skolās ar latviešu mācībvalodu. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”


Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

12–14 gadi
Autori: A. Šaltāne, I. Pelcmane, B. Asare
Redaktore: S. Kazāka
Māksliniece maketētāja: A. Ozoliņa
Projekta vadītājas: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls sastāv no tekstiem par Latvijas pilsētu vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī uzdevumiem teksta izpratnei. Skolēniem ir iespēja pilnveidot zināšanas un izpratni par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī paplašināt vārdu krājumu un pilnveidot klausīšanās un lasīšanas prasmes. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”


Digitāls mācību materiāls "Mācību un pārbaudes uzdevumi" 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem

Autori: I. Losberga, I. Marševska, U. Auziņa
Redaktore: I. Nagle
Māksliniece maketētāja: E. Šulce
Projekta vadītājas: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls ir veidots atbilstoši diasporas latviešu valodas programmai 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem un papildina mācību materiālu kopumu, ko var izmantot, īstenojot piedāvāto programmu. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls "Mācību un pārbaudes uzdevumi" 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem

Jaunumi aprīlī

Latviešu valodas aģentūra portālā „Māci un mācies latviešu valodu" turpina publicēt diasporas skolotāju veidotus mācību materiālus. Diasporas skolotāja Kristīna Putene ir izveidojusi mācību materiālu darbam ar skolēniem diasporā.

Jaunumi janvārī

Ļoti bieži no diasporas skolotājiem izskan lūgums pēc bērnu ludziņām, kuras varētu izmantot gan valodas nodarbībās, gan dažādos svētkos. Daira Liepiņa, pirmsskolas un sākumskolas speciāliste, ir uzrakstījusi 14 ludziņas par dažādiem notikumiem un svētkiem, kā arī piedāvā metodisku materiālu, kā mācīties spēlēt teātri.

Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!

 

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Videomateriāls iepazīstina ne tikai ar skolotāju darba pieredzi, bet arī valodas apguvējiem piedāvā atbildes uz jautājumu „Kā labāk iemācīties valodu?”. Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls sarunas formā. Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar izmantojamajām metodēm, ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi faktori veicinājuši latviešu valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta tie citu dzimto valodu runātāji, kam latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas valodu un kas veiksmīgi integrējušies Latvijas dzīvē.

Ceram, ka šie piemēri palīdzēs pārvarēt sākotnējās bailes no latviešu valodas apguves un vienos mūs.

Filmas ir tapušas Latviešu valodas aģentūrā, īstenojot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū.

Īpaša pateicība radošās aģentūras „Tribe” komandai.

Dzīvojot Latvijā – latviski

Jaunumi decembrī

Cienījamie diasporas skolotāji!
 
2017. gada sākumā mēs (diasporas skolotāji kopā ar LVA) iesākām jaunu tradīciju – diasporas skolotāju veidotu mācību un metodisko materiālu apkopošanu un publicēšanu portālā „Māci un mācies latviešu valodu”.  Mācību un metodiskie materiāli ir domāti dažādu vecumu diasporas skolēniem ar dažādu latviešu valodas apguves līmeni. Paldies diasporas skolotājiem – Intai Dreimanei-Riekstiņai, Dainai Grosai, Kristīnei Lauriņai, Guntai Neimanei, Kristīnai Putenei, Inesei Vallenbergai – par uzticēšanos, darbīgumu, pacietību un neatlaidību! 
 
Pašlaik portālā ir ievietots Ineses Vallenbergas darbs „Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns Nams”. Drīzumā publicēsim arī pārējo skolotāju sagatavotos mācību līdzekļus.
Lasiet, vērtējiet un izmantojiet!
 
LVA galvenā speciāliste Vineta Vaivade
 
 
Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi divus jaunus mācību materiālus diasporai un citiem interesentiem – „Uzdevumi darbam ar pasaku grāmatu „Zīmuļu pasakas”” un „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām”. Tie ir domāti 7–12 gadus veciem skolēniem klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidei. Uzdevumu sagatavošanā ir izmantotas pasaku grāmatas „Zīmuļu pasakas” un „Pasaku kalendāra” pasakas. Mācību materiālus var izdrukāt un kopēt. Tos var izmantot papildu un individuālajam darbam.
 
Latviešu valodas aģentūrā ir izstrādāti jauni uzskates līdzekļi – tabulas gramatikas apguvei. Ceram, ka tās palīdzēs gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.

Tabulas gramatikas apguvei

Valodas prasme ir bagātība, kas piedāvā mums jaunas iespējas. Profesore I.Druviete atzīst: „Latviešu valodai ir pietiekami augsta konkurētspēja, tā pieder pie valodām ar lielu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē ar citām pasaules valodām.” Kā un kāpēc mēs mācāmies valodas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējiet Latviešu valodas aģentūras videofilmās: Kaoviets Ngujens, Hosams Abu Meri un Džordžs Stīls dalās latviešu valodas apguves pieredzē.

Filma ir šeit!


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas