Jaunumi decembrī

Latviešu valodas aģentūrā ir izstrādāti jauni uzskates līdzekļi – tabulas gramatikas apguvei. Ceram, ka tās palīdzēs gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.
 

Tabulas gramatikas apguvei

 

Jaunumi novembrī

Meistarklase „Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē”

Kā mācīt valodu, ja klasē ir skolēni no dažādām valstīm? Kā mācīt – ja viens skolēns Latvijā dzīvo jau piecus gadus, cits – tikko atbraucis, bet vēl kāds te ir dzimis?

Ar savu pieredzi dalās skolotājas Gita Ernstsone un Ivita Treisnere. Skolotājas atzīst, ka valodas apguvē daudz var izdarīt, papildus izmantojot neformālās izglītības iespējas. Skolēniem divas reizes nedēļā ir teātra studija. Ar videofilmas palīdzību varēsim ne tikai piedalīties meistarklasē, bet arī ieskatīties vēl divās latviešu valodas stundās un iepazīties ar teātra studijas darbu, kur valodas apguvei veiksmīgi tiek izmantota drāmas metode.

Latviešu valodas aģentūra pateicas par drosmi un profesionalitāti skolotājām Gitai Ernstsonei un Ivitai Treisnerei, skolas direktorei Sanitai Briškai, kā arī privātās vidusskolas „RIMS” skolēniem.

Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē

Jaunumi martā

Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi un publicējusi 2 jaunus izdevumus diasporas nedēļas skolām.

Darba lapas „Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem”. Autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska ir izstrādājušas darba lapas, kaspalīdzēs bērniem apgūt un pilnveidot prasmes latviski runāt, lasīt un rakstīt, nedaudz iepazīt Latvijas dabu un tradīcijas, savukārt Skolotāju lapas palīdzēs plānot un organizēt darbu latviešu valodas apguves grupās. Mācību saturs ir sakārtots tematiski deviņos tematos, katram tematam ir divi apakštemati. Katra temata noslēgumā tiek piedāvāts ieskaites darbs kā iespēja konstatēt apgūtās prasmes. 

Darba lapas „Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem”. Izdevuma autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska piedāvā turpināt apgūt latviešu valodas prasmes, izmantojot darba lapas – klausoties, lasot, rakstot, runājot monologus, dialogus un strādājot kopā – grupās. Bērniem būs iespēja stāstīt par sevi un savu ģimeni, ikdienu un svētkiem, iesaistīties apkārtējos notikumos un darbībās, nedaudz padziļināt savas zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un literatūru.
Skolotāju lapās piedāvātajā materiālā būs iespējas gūt idejas un atbalstu latviešu valodas nodarbību organizēšanā, apgūstot visas valodas prasmes. Kopā varēsiet iejusties dažādās situācijās un vietās, plašāk iepazīt Latviju, lasīt nelielus tekstus un to fragmentus, organizējot darbu individuāli, pāros un grupās.

Jaunumi janvārī

Rakstā „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” ir sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Saite uz izdevumu:
https://www.yumpu.com/lv/document/view/56722514/tagad-2016-10

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar 2016. gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Latviskuma saglabāšana” (Janīna Kursīte), „Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes” (Ginta Zalcmane), „Vērtības 21. gadsimtā” (Ivars Ījabs), „Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?” (Roze Stiebra), „Dubultā identitāte – drauds latviskumam?” (Sandra Sebre), „Citādi latviskais” (Valentīns Lukaševičs).

Videolekcijas diasporai un imigrantiem

Jaunumi decembrī

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā. Rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem. Sastādītāja un literārā redaktore Sanita Lazdiņa. Rīga: LVA, 2016

Ir iznākusi rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem „Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā”. Grāmata ir teorētisku rakstu un praktiskās pieredzes stāstu krājums. Tajā autori cenšas atbildēt uz jautājumiem, kā sadzīvot globālajā ciemā (angļu literatūras profesora Maršala Makluena piedāvātais jēdziens), kā strādāt skolā un kā mācīties valodu?Izglītības pētnieki, filozofi, valsts pārvaldes darbinieki, politikas analītiķi un skolotājiiepazīstina interesentus ar valsts pienākumiem pret migrantiem, sniedz informāciju par islāma vēsturi un mūsdienu tendencēm islāmā, rosina domāt par identitātes jautājumiem, skolas nozīmi etniskās un sociālās nevienlīdzības mazināšanā, radošiem risinājumiem multilingvisma īstenošanā. Savukārt skolotāji stāsta par savu pieredzi darbā ar migrantiem. Rakstu krājums domāts pedagogiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem.

Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2. Rīga: LVA, 2016

Metodiskajā līdzeklī „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2” aprakstīts latviešu valodas apguves process un valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai Breakthrough (A1), Waystage (A2), Threshold (B1) un Vantage (B2) satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 2016

Metodiskais līdzeklis ir pielikums latviešu valodas pamatlīmeņa un vidējā valodas prasmes līmeņa aprakstam. Izdevumā dots valodas prasmes augstākā līmeņa vispārīgs raksturojums, piedāvāti vispārīgo kompetenču un valoddarbības veidu apguves pamatprincipi, valodas apguves pamatuzdevumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Attēlu kartītes valodas mācīšanai

Attēlu kartīšu komplekts „Sāksim runāt latviski!” būs brīnišķīgs palīgs pedagogam, mācot valodu gan bērniem, gan pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  550 vārdu un frāžu kartītes. Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem. http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4

Skolotājas Lāsmas Cimeres lekcija

Piedāvājam skolotāju tālākizglītības kursa „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem” pirmo lekciju „Iekļaujošas mācību metodes latviešu valodā un literatūrā reemigrējušu skolēnu un imigrantu mācīšanai jeb kā dzīvot ar Ahileja papēdi”, kurā skolotāja Lāsma Cimere dalās savā pieredzē, kā izmantot radošas mācību metodes valodas likumu apguvē, kā arī strādājot ar dažādiem tekstiem.

Paldies Rīgas 93. vidusskolai par silto uzņemšanu! Saite uz lekciju


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas