Jaunumi aprīlī

Latviešu valodas aģentūra portālā „Māci un mācies latviešu valodu" turpina publicēt diasporas skolotāju veidotus mācību materiālus. Diasporas skolotāja Kristīna Putene ir izveidojusi mācību materiālu darbam ar skolēniem diasporā.

Jaunumi janvārī

Ļoti bieži no diasporas skolotājiem izskan lūgums pēc bērnu ludziņām, kuras varētu izmantot gan valodas nodarbībās, gan dažādos svētkos. Daira Liepiņa, pirmsskolas un sākumskolas speciāliste, ir uzrakstījusi 14 ludziņas par dažādiem notikumiem un svētkiem, kā arī piedāvā metodisku materiālu, kā mācīties spēlēt teātri.

Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!

 

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Videomateriāls iepazīstina ne tikai ar skolotāju darba pieredzi, bet arī valodas apguvējiem piedāvā atbildes uz jautājumu „Kā labāk iemācīties valodu?”. Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls sarunas formā. Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar izmantojamajām metodēm, ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi faktori veicinājuši latviešu valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta tie citu dzimto valodu runātāji, kam latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas valodu un kas veiksmīgi integrējušies Latvijas dzīvē.

Ceram, ka šie piemēri palīdzēs pārvarēt sākotnējās bailes no latviešu valodas apguves un vienos mūs.

Filmas ir tapušas Latviešu valodas aģentūrā, īstenojot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū.

Īpaša pateicība radošās aģentūras „Tribe” komandai.

Dzīvojot Latvijā – latviski

Jaunumi decembrī

Cienījamie diasporas skolotāji!
 
2017. gada sākumā mēs (diasporas skolotāji kopā ar LVA) iesākām jaunu tradīciju – diasporas skolotāju veidotu mācību un metodisko materiālu apkopošanu un publicēšanu portālā „Māci un mācies latviešu valodu”.  Mācību un metodiskie materiāli ir domāti dažādu vecumu diasporas skolēniem ar dažādu latviešu valodas apguves līmeni. Paldies diasporas skolotājiem – Intai Dreimanei-Riekstiņai, Dainai Grosai, Kristīnei Lauriņai, Guntai Neimanei, Kristīnai Putenei, Inesei Vallenbergai – par uzticēšanos, darbīgumu, pacietību un neatlaidību! 
 
Pašlaik portālā ir ievietots Ineses Vallenbergas darbs „Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns Nams”. Drīzumā publicēsim arī pārējo skolotāju sagatavotos mācību līdzekļus.
Lasiet, vērtējiet un izmantojiet!
 
LVA galvenā speciāliste Vineta Vaivade
 
 
Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi divus jaunus mācību materiālus diasporai un citiem interesentiem – „Uzdevumi darbam ar pasaku grāmatu „Zīmuļu pasakas”” un „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām”. Tie ir domāti 7–12 gadus veciem skolēniem klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidei. Uzdevumu sagatavošanā ir izmantotas pasaku grāmatas „Zīmuļu pasakas” un „Pasaku kalendāra” pasakas. Mācību materiālus var izdrukāt un kopēt. Tos var izmantot papildu un individuālajam darbam.
 
Latviešu valodas aģentūrā ir izstrādāti jauni uzskates līdzekļi – tabulas gramatikas apguvei. Ceram, ka tās palīdzēs gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.

Tabulas gramatikas apguvei

Valodas prasme ir bagātība, kas piedāvā mums jaunas iespējas. Profesore I.Druviete atzīst: „Latviešu valodai ir pietiekami augsta konkurētspēja, tā pieder pie valodām ar lielu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē ar citām pasaules valodām.” Kā un kāpēc mēs mācāmies valodas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējiet Latviešu valodas aģentūras videofilmās: Kaoviets Ngujens, Hosams Abu Meri un Džordžs Stīls dalās latviešu valodas apguves pieredzē.

Filma ir šeit!

Jaunumi novembrī

Meistarklase „Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē”

Kā mācīt valodu, ja klasē ir skolēni no dažādām valstīm? Kā mācīt – ja viens skolēns Latvijā dzīvo jau piecus gadus, cits – tikko atbraucis, bet vēl kāds te ir dzimis?

Ar savu pieredzi dalās skolotājas Gita Ernstsone un Ivita Treisnere. Skolotājas atzīst, ka valodas apguvē daudz var izdarīt, papildus izmantojot neformālās izglītības iespējas. Skolēniem divas reizes nedēļā ir teātra studija. Ar videofilmas palīdzību varēsim ne tikai piedalīties meistarklasē, bet arī ieskatīties vēl divās latviešu valodas stundās un iepazīties ar teātra studijas darbu, kur valodas apguvei veiksmīgi tiek izmantota drāmas metode.

Latviešu valodas aģentūra pateicas par drosmi un profesionalitāti skolotājām Gitai Ernstsonei un Ivitai Treisnerei, skolas direktorei Sanitai Briškai, kā arī privātās vidusskolas „RIMS” skolēniem.

Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas