Jaunumi novembrī

Papildmateriāls  Latviešu valodas programmai 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem. 
Mācību uzdevumi skolēnam. Skolotāja materiāls.
Papildmateriālā ir mācību uzdevumi 5 programmas tematiem:  Es, Es un ģimene, Es un citi, Es un ikdiena, Es un Latvija.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Videolekcijas
1. Signe Bāliņa. Informācijas tehnoloģijas un izglītība Latvijā.
2. Sanita Lazdiņa. Kā mācīt latviešu valodu ceļa posmā  „Gūtenberga mašīna – IT”?
3. Solvita Pošeiko. Interaktivitāte un radošums kā mācību žanra izvēles kritēriji.
4. Dite Liepa. Kļūda, kļūda? Vai tiešām kļūda?
5. Ieva Kolmane. „Tu domā valodu/valoda domā tevi”.
6. Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs). Jaunākās tendences latviešu dzejā.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/videolekcijas

Lociņš - Vingrinājumi latviešu valodas darbības vārdu apguvei
Autori: Latviešu valodas aģentūra, SIA „DeskSoft”
Izmantojot lietotni Lociņš,  ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!)  u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir  grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā,   īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika#tab2

Jaunumi septembrī

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar šī gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā” (prof. A. Veisbergs), „Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti” (prof. I. Druviete), „Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem” (B. Trinīte), „Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?” (S. Buhanovska), „Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai” (prof. A. Dudkina), „Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve” (I. Elksne, I. Koroševska), „Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve” (A. Šaltāne, I. Pelcmane), „Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve” (G. Lagzdiņa, V. Vaivade). 

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3

Jaunumi augustā

Lasāmgrāmata
12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (autore un sastādītāja Inese Auziņa
)

Lasāmajā grāmatā ir folkloras un daiļliteratūras teksti latviešu literatūras iepazīšanai un lasīšanas prasmju pilnveidei. Mācību līdzeklī ir piecas nodaļas: Sevis meklējumos, Ģimene, Mani draugi, Latviskā dzīvesziņa un Latvija. Lai pusaudži diasporā spētu lasīt un uztvert literāros tekstus, grāmatā ir vārdnīca un daudzveidīgi uzdevumi teksta interpretācijai. Mācību līdzekli kā papildu materiālu var izmantot arī 7. – 9. klasē Latvijas skolās.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4


Č. Celitāne. Darba lapas 5 – 6 gadus veciem bērniem

Integrēts mācību līdzeklis pilnveido bērnu praktiskās darbošanās (zīmēšanas, līmēšanas, krāsošanas, griešanas u. tml.) un valodas prasmes. Mācību līdzeklī ir astoņas nodaļas: Cāļus skaita rudenī, Kas notiek rudenī?, Cik daudz svētku!, Gaismas laiks, Ieejam jaunā gadā!, Garajos ziemas vakaros, Pavasaris jau nāk!, Zaļais laiks. Mācību līdzekli var izmantot arī diasporā.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs
2010 – 2015

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs ir papildmateriāls skolotājiem un vecākiem. Katalogā ir četras sadaļas: informācija par bērnu un pusaudžu grāmatām.
pirmsskolas vecuma bērniem 1. – 129. lpp.
sākumskolas skolēniem 130. – 224. lpp.
4. – 6. klases skolēniem 225. – 277. lpp.
7. – 9. klases skolēniem 278. – 304. lpp.
Katalogs aptver laika posmu no 2010. – 2014. gadam. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. I daļa

Mācību grāmata ir domāta skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Lai veicinātu latviešu valodas prasmju pilnveidi, mācību līdzekļu komplektā ir izvēlēti temati, kas pēc autoru domām sekmē domu apmaiņu un vēlēšanos izteikt viedokli un emocijas. Piedāvātās saziņas situācijas balstās ne tikai skolēnu iepriekšējā pieredzē un valodas zināšanās, bet prasa no skolēna radošu attieksmi pret valodu, paplašina esošo pieredzi par apkārtējo pasauli un pilnveido valodas prasmes, sekmējot arī daudzveidīgu valodas mācīšanās stratēģiju izmantošanu. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab3

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 3. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 2. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2


Jauni materiāli portālā trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Lasīt vairāk

Jaunumi jūlijā

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai

Mācību materiāls „Jēdzienu vārdnīca” ir izveidots diasporas un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī skolotāju vajadzībām, lai sekmīgāk apgūtu mācību saturu piecos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kulturoloģijā un ekonomikā. Jēdzieni vārdnīcā ir strukturēti alfabētiskā secībā katrā mācību priekšmetā un tulkoti angļu valodā. Jēdzienu vārdnīca ir izmantojama arī CLIL balstītā mācību procesā.

http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Lasīt vairāk


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas