Jaunumi janvārī

Rakstā „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” ir sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Saite uz izdevumu:
https://www.yumpu.com/lv/document/view/56722514/tagad-2016-10

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar 2016. gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Latviskuma saglabāšana” (Janīna Kursīte), „Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes” (Ginta Zalcmane), „Vērtības 21. gadsimtā” (Ivars Ījabs), „Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?” (Roze Stiebra), „Dubultā identitāte – drauds latviskumam?” (Sandra Sebre), „Citādi latviskais” (Valentīns Lukaševičs).

Videolekcijas diasporai un imigrantiem

Jaunumi decembrī

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā. Rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem. Sastādītāja un literārā redaktore Sanita Lazdiņa. Rīga: LVA, 2016

Ir iznākusi rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem „Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā”. Grāmata ir teorētisku rakstu un praktiskās pieredzes stāstu krājums. Tajā autori cenšas atbildēt uz jautājumiem, kā sadzīvot globālajā ciemā (angļu literatūras profesora Maršala Makluena piedāvātais jēdziens), kā strādāt skolā un kā mācīties valodu?Izglītības pētnieki, filozofi, valsts pārvaldes darbinieki, politikas analītiķi un skolotājiiepazīstina interesentus ar valsts pienākumiem pret migrantiem, sniedz informāciju par islāma vēsturi un mūsdienu tendencēm islāmā, rosina domāt par identitātes jautājumiem, skolas nozīmi etniskās un sociālās nevienlīdzības mazināšanā, radošiem risinājumiem multilingvisma īstenošanā. Savukārt skolotāji stāsta par savu pieredzi darbā ar migrantiem. Rakstu krājums domāts pedagogiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem.

Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2. Rīga: LVA, 2016

Metodiskajā līdzeklī „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2” aprakstīts latviešu valodas apguves process un valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai Breakthrough (A1), Waystage (A2), Threshold (B1) un Vantage (B2) satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 2016

Metodiskais līdzeklis ir pielikums latviešu valodas pamatlīmeņa un vidējā valodas prasmes līmeņa aprakstam. Izdevumā dots valodas prasmes augstākā līmeņa vispārīgs raksturojums, piedāvāti vispārīgo kompetenču un valoddarbības veidu apguves pamatprincipi, valodas apguves pamatuzdevumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Attēlu kartītes valodas mācīšanai

Attēlu kartīšu komplekts „Sāksim runāt latviski!” būs brīnišķīgs palīgs pedagogam, mācot valodu gan bērniem, gan pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  550 vārdu un frāžu kartītes. Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem. http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4

Skolotājas Lāsmas Cimeres lekcija

Piedāvājam skolotāju tālākizglītības kursa „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem” pirmo lekciju „Iekļaujošas mācību metodes latviešu valodā un literatūrā reemigrējušu skolēnu un imigrantu mācīšanai jeb kā dzīvot ar Ahileja papēdi”, kurā skolotāja Lāsma Cimere dalās savā pieredzē, kā izmantot radošas mācību metodes valodas likumu apguvē, kā arī strādājot ar dažādiem tekstiem.

Paldies Rīgas 93. vidusskolai par silto uzņemšanu! Saite uz lekciju

Jaunumi oktobrī

Latviešu valodas aģentūra piedāvā  pedagogiem  didaktisko mācību komplektu
“Sāksim runāt latviski!”. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  83 vārdu un frāžu kartītes, papīra versijā būs pieejamas 550 vārdu un frāžu kartītes.
Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst  valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
Informācijai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālrunis: 67350764
Mācību līdzekļi

Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
Sākot darbu ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās prasmju vai arī tās ir ļoti zemas, galvenais ir atcerēties, ka tie ir pieauguši cilvēki. Katram solim ir jābūt saistītam ar runāšanu. Rakstītprasmi vēlams nemācīt uzreiz, jo tas pārmērīgi pārslogos izglītojamos.
Metodiskie materiāli

Jaunumi septembrī

Ir sagatavotas elektroniski un ievietotas mūsu vietnē
4.,5.,6.,7. klases mācību komplektu „Latviešu valodas mazākumtautību skolā” skolotāja grāmatas.

Doties uz --> Metodiskie materiāli / Skolotāju grāmatas

Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem. Bieži skolotājus, kuri strādā ar cilvēkiem no dažādām valstīm (turpmāk – izglītojamie), nodarbina jautājumi: „Kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās pieredze? Ar ko sākt, ja grupā ir dažādu valodu pratēji? Ko darīt, ja mums nav starpniekvalodas? Kādi ir šie cilvēki, kuri mācās valodu?” Par šiem un daudziem citiem jautājumiem domāju arī es, kad gatavojos nodarbībām. Stāsta Dr. paed. Ērika Pičukāne.

Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē. Dr.paed. Ērika Pičukāne piedāvā dažas idejas, kas palīdzēs skolotājiem veiksmīgāk iekļaut un skolēniem-iebraucējiem veiksmīgāk iekļauties jaunajā izglītības vidē.

Doties uz -> Metodiskie materiāli diasporai un imigrantiem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas