Jaunumi augustā

Lasāmgrāmata
12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (autore un sastādītāja Inese Auziņa)

Lasāmajā grāmatā ir folkloras un daiļliteratūras teksti latviešu literatūras iepazīšanai un lasīšanas prasmju pilnveidei. Mācību līdzeklī ir piecas nodaļas: Sevis meklējumos, Ģimene, Mani draugi, Latviskā dzīvesziņa un Latvija. Lai pusaudži diasporā spētu lasīt un uztvert literāros tekstus, grāmatā ir vārdnīca un daudzveidīgi uzdevumi teksta interpretācijai. Mācību līdzekli kā papildu materiālu var izmantot arī 7. – 9. klasē Latvijas skolās.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4


Č. Celitāne. Darba lapas 5 – 6 gadus veciem bērniem

Integrēts mācību līdzeklis pilnveido bērnu praktiskās darbošanās (zīmēšanas, līmēšanas, krāsošanas, griešanas u. tml.) un valodas prasmes. Mācību līdzeklī ir astoņas nodaļas: Cāļus skaita rudenī, Kas notiek rudenī?, Cik daudz svētku!, Gaismas laiks, Ieejam jaunā gadā!, Garajos ziemas vakaros, Pavasaris jau nāk!, Zaļais laiks. Mācību līdzekli var izmantot arī diasporā.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

Lasīt vairāk

Jauni materiāli portālā trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Lasīt vairāk

Jaunumi jūlijā

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai

Mācību materiāls „Jēdzienu vārdnīca” ir izveidots diasporas un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī skolotāju vajadzībām, lai sekmīgāk apgūtu mācību saturu piecos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kulturoloģijā un ekonomikā. Jēdzieni vārdnīcā ir strukturēti alfabētiskā secībā katrā mācību priekšmetā un tulkoti angļu valodā. Jēdzienu vārdnīca ir izmantojama arī CLIL balstītā mācību procesā.

http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Lasīt vairāk

Jaunumi aprīlī

Aktualitātes 2015. gada aprīlī

1. Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas nedēļas nogales skolu skolēniem 75 stundu apjomā

Programmā ir septiņi tematiskie loki (Es; Es un ģimene; Es un citi; Es ikdienā; Es un Latvija; Projekts; Ko es zinu, ko es protu?), projekta darbs un kopsavilkums par mācību gadā apgūto. Katram tematam ir četri apakštemati.  

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Lasīt vairāk

Jaunumi janvārī

1. Runāsim pareizi!
Interaktīvais mācību līdzeklis Runāsim pareizi ir metodiskā līdzekļa Runāsim pareizi papildinājums. Tas domāts runas prasmju pilnveidei pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mācību materiālā ir iekļauta skaņu izruna, vārda uzsvara un intonācijas vingrinājumi, diktāti un mēles mežģi. Fonētikas vingrinājumi paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

Lasīt vairāk


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas