Arhīvs

Metodiskie materiāli pieaugušajiem
Lasīšanas uzdevumi (1)

Teksti un vingrinājumi ir domāti latviešu valodas apguvei A2 un B1 līmenī

Pedagogu autoru kolektīvs
lejuplādēt
Lasīšanas uzdevumi (2)

Autori piedāvā daudzveidīgus tekstus par Latviju, tās simboliem, dabu, vēsturi un kultūru, kā arī uzdevumus gan valodas prasmju, gan gramatikas apguvei

Pedagogu autoru kolektīvs
lejuplādēt
Uzdevumi latviešu valodas apguvei

Autori piedāvā uzdevumus par tematiem: „Iepazīsimies!”, „Kur es esmu?”, „Kad un cikos?”, „Ikdiena”, „Svinēsim svētkus!”

Pedagogu autoru kolektīvs
lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (A līmenis)

Personas vizītkarte

lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (A līmenis)

Dzīves vide

lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (A līmenis)

Mūsdienu dzīves ritms

lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (A līmenis)

Iepirkšanās un pakalpojumi

lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (B līmenis)

Mācību uzdevumi klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai.

lejuplādēt
Latviešu valodas apguve (B līmenis) lejuplādēt
Mācību līdzekļi pieaugušajiem
Runāsim pareizi

Metodisks līdzeklis runas prasmju pilnveidei

Metodiskais līdzeklis Runāsim pareizi! ir palīgs tiem, kas apgūst latviešu valodu. Piedāvātie fonētikas vingrinājumi izrunas pilnveidošanai paredzēti, lai valodas apguvējs varētu strādāt patstāvīgi vai skolotāja vadībā.

Autores: Brigita Šiliņa, Ilze Auziņa. 2014
lejuplādēt
Bilingvālā izglītība un CLIL
Metodiskie materiāli
Mājturība un tehnoloģijas
Diagnosticējošais darbs 7. klasei

Auduma tehnoloģijas

Autors: Malda Spolīte
lejuplādēt
Vērtēšanas kritēriji 5.–9. klasei

Prasības krāsu mācībā un kompozīcijas zīmējumiem (arī formu stilizējumiem). Vērtēšanas kritēriji šūšanā. Prasības izšūšanā un aušanā

Autors: Arnolds Ziemelis
lejuplādēt
Tematiskais plāns 5.–7. klasei

Tematiskais plāns un vielas sadale interešu izglītības programmai (pulciņam) „Kokapstrāde un tehnoloģijas”

Autors: Arnolds Ziemelis
lejuplādēt
Ķīmija
Atsevišķi uzdevumi 8. klasei

Vielas daudzums. Molmasa

Autors: Aija Pilmane
lejuplādēt
Laboratorijas darbs 8. klasei

Ķīmisko reakciju veidi

Autors: Aija Pilmane
lejuplādēt
Pārbaudes darbs 9. klasei

Neorganisko vielu iedalījums

Autors: Aija Pilmane
lejuplādēt
Laboratorijas darbs 9. klasei

Skābju īpašības

Autors: Aija Pilmane
lejuplādēt
Laboratorijas darbs 10. klasei

Reakciju veidi un faktori, kas ietekmē reakciju ātrumu

Autors: Aija Pilmane
lejuplādēt
Fizika, astronomija
Darba lapas fizikā vai astronomijā 11. klasei

Saules sistēmas planētas

Autors: Mārīte Eglīte
lejuplādēt
Darba lapas 12. klasei

Gaismas stari, Heigensa princips, gaismas atstarošanās

Autors: Mārīte Eglīte
lejuplādēt
Darba lapas 12. klasei

Gaismas ātruma mērīšana

Autors: Mārīte Eglīte
lejuplādēt
Raksti par latviešu valodu
Latviešu literārā valoda un valodas kultūra

Latviešu literārā valoda kā normēta visas latviešu tautas nacionālā valoda (augstākā forma). Literārās valodas un izlokšņu savstarpējā mijiedarbība. Literārās valodas runas un rakstu forma, to atšķirības un pazīmes. Latviešu literārās valodas normu avoti un kritēriji, normu vēsturiskā attīstība, normu varianti valodas praksē. Normu atspoguļojums gramatikās, vārdnīcās un citos normatīvajos avotos. Literārās valodas normu izpausme indivīda runā

Autors: Dzintra Šulce
Poga!
Lietišķo rakstu paraugi

Autors: Dzintra Šulce
poga
Problemātiskie gadījumi latviešu valodas lietojumā

Autors: Dzintra Šulce
poga
Dažas ar svešvārdu un svešu vārdu rakstību un izrunu saistītas valodas aktualitātes

Svešvārdi un vienkārši sveši vārdi, ko mums nodrošina globalizācijas, politisku un ekonomisku procesu dinamikas, mūsdienu informācijas tehnoloģiju gadsimts, lielāko daļu lasītāju un klausītāju vairs nepārsteidz. Tie ir kļuvuši par mūsu leksikas neatņemamu sastāvdaļu

Autors: Dite Liepa

 

poga
Spēlēsimies un rotaļāsimies!
„Attēlu un vārdu loto”

Spēle

lejuplādēt
„Ekskursija”, „Rakstnieks”, „Tornis”, „Čūska”, „Radio”

Spēles

lejuplādēt
„Kuram vairāk?”, „Kas es esmu?”, „Atceries!”, „Melnā kaste”, „Avīžu lasītājs”

Spēles

lejuplādēt
„Atrodi burtus!”

Spēle paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. Spēles uzdevums – “burtu šūnās” sameklēt un atzīmēt norādītos burtus. Spēlē tiek norādīts burtu meklēšanas laiks, iespējams veidot sacensības.

atvērt
„Atrodi vārdus!”

Spēle paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. Spēles uzdevums – sameklēt norādītos vārdus. Spēlē iekļautas 10 tēmas: es esmu skolēns, uz ielas, mājās, apģērbsimies, gatavojam ēst, svētki, laukos, dabas dāvanas, zoodārzā, sports.

atvērt
Vecāki, izlasiet!
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums  lejuplādēt
Ceļvedis valodas apguvei
Latviešu valodas aģentūras  elektroniskie mācību un metodiskie materiāli lejuplādēt
Mācību līdzekļi sākumskolai
Darba lapas 1. klasei

Darbs ar patskaņiem un līdzskaņiem. Sarunas pieraksts. Mīkla. Radošs darbs

Autors: Skaidrīte Krūze
lejuplādēt
Atsevišķi uzdevumi 1. un 2. klasei. Pašizvērtējums

Publiskā runa. Intervijas temats, mērķis, jautājumu veidi. I. Ziedoņa valodas raksturojums

Autors: Iveta Starta

 

lejuplādēt
Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase. 1. daļa.

Ieviešanas seminārs

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase. 2. daļa.

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1.klase.

Skolotāja grāmata Lejuplādēt
Metodiskie materiāli pamatskolai
Pārbaudes darbu piemēri 7. klasei
Formatīvā vērtēšana
Cilvēkam vajag suni Lejuplādēt
Lai nav garlaicīgi Lejuplādēt
Mūsmājas. Monologruna „Mans dzimtas koks” Lejuplādēt
Mūsmājas Lejuplādēt

Summatīvā vērtēšana 

Cilvēkam vajag suni Lejuplādēt
Lai nav garlaicīgi Lejuplādēt
Mūsmājas. Monologruna „Mans dzimtas koks” Lejuplādēt
Mūsmājas Lejuplādēt
Latviešu valoda
Darba lapas mācību līdzeklim „Latviešu valoda 8. klasei mazākumtautību skolā. Lasāmā grāmata”

Autore piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu

Autors: Astra Jansone
Lejuplādēt
Atkārtojums par lietvārdu (3 uzd.) 6. klasei

Lietvārda skaitlis, locījums, deklinācijas, pareizrakstība. Īpašvārdi

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Saziņa 5. un 6. klasei

Informācijas meklēšana un izvērtēšana. Sadarbība pāros

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Atkārtojums par vārdšķirām. Mācību vielas atkārtojums (4 uzd.) 8. un 9. klasei

Atkārtojums par vārdšķirām (tabula). Divdabja teiciens. Salikti sakārtoti un salikti pakārtoti teikumi. Darbs ar attēliem. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Atkārtojums par dažādām sintaktiskām konstrukcijām, frazeoloģismiem, darbības vārdiem pavēles izteiksmē

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Diskusija un intervija 7.–9. klasei

Diskusija. Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārspriedums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrrraksts.

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Pētījums par vienkāršu teikumu 7.–9. klasei

Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas par vienkāršu teikumu, kā arī sekmētu pētniecisko iemaņu veidošanos

Autors: Vineta Vaivade
Lejuplādēt
Saziņa 7.–9. klasei

Saskarsme, saziņa, valoda. Publicistikas stils

Autors: Vineta Vaivade
Lejuplādēt
Pētījums par vārdšķirām 8. un 9. klasei

Materiāls domāts, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas un izpratni par mācītajām vārdšķirām un sekmētu pētīšanas prasmes

Autors: Vineta Vaivade
Lejuplādēt
Mācību uzdevumi 5.–12. klasei

Atsevišķi uzdevumi, kas palīdz attīstīt un pilnveidot valodas un komunikatīvo kompetenci

Autors: Vineta Vaivade
Lejuplādēt
Diskusija, intervija, pārspriedums 7. klasei

Diskusijas temats. Diskusijas jautājumu veidošana. Aptauja un intervija. Aptaujas un intervijas jautājumi. Aptaujāšana un intervēšana. Rezultātu apkopojums. Pārsprieduma temats, plānošana. Melnraksts. Tīrraksts

Lejuplādēt
Projekts „Vienkāršs teikums” 7. klasei Lejuplādēt
Mācību materiāli latviešu valodas pamatskolas mācību satura atkārtošanai
Tēma „Slavenie latvieši” 9. klasei

Autors: Iveta Marševska
Lejuplādēt
Tēma „Tīra pasaule man apkārt” 9. klasei

Autors: Iveta Marševska
Lejuplādēt
Tēma „Kas dzīvo Latvijā” 9. klasei

Autors: Svetlana Neilande
Lejuplādēt
Tēma „Kino brīnums” 9. klasei

Autors: Svetlana Neilande
Lejuplādēt
Tēma „Mani vienaudži” 9. klasei

Autors: Svetlana Neilande
Lejuplādēt

Autores piedāvā daudzveidīgus klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, kā arī iespēju pilnveidot runas prasmes. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem veiksmīgi sagatavoties latviešu valodas centralizētajam eksāmenam

Literatūra
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei

Skolēniem tabulā jāieraksta rakstnieka vārds, uzvārds, jāmin kāds viņa darbs. Izmantojams kā mājas darbs

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6.–8. klasei

Darbs ar folkloras tekstiem – tautasdziesmām, sakāmvārdiem un parunām, mīklām un anekdotēm

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 6. klasei

Salīdzinājumi un epiteti. Darbs ar melnrakstu un tīrrakstu. Prezentācijas prasmju pilnveidošana

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 8. un 9. klasei

Darbs ar Ā. Elksnes dzejoļa tekstu

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lejuplādēt
„ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”

Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai

Lejuplādēt
Pārbaudes darbu piemēri 9. klasei
Formatīvā vērtēšana
Es nāku no savas tautas

Darba lapās iekļauti uzdevumi par darbības vārda lietojumu dažādās formās, par lielo sākumburtu lietojumu saliktos nosaukumos un pieturzīmju lietojumu tiešās runas teikumos.

Lejuplādēt
Tīra pasaule mums apkārt

Darba lapās iekļauti uzdevumi par palīgteikumu veidiem un to atrašanās vietu saliktā teikumā, par divdabju iedalījumu, veidošanu, pareizrakstību un par divdabja teiciena lietojumu. Pildot uzdevumus, skolēni uzzinās jaunus faktus par dzīvniekiem, kā arī pievērsīs uzmanību dabas saudzēšanai.

Lejuplādēt
Latvija pasaules kartē

Darba lapās iekļauti uzdevumi par skaitļa vārdu lietojumu un pareizrakstību, kā arī par sinonīmu un frazeoloģismu lietojumu.

Lejuplādēt
Mūžīgie jautājumi

Darba lapās iekļauti uzdevumi valodas funkcionālo stilu noteikšanai.

Lejuplādēt
Interaktīvi formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbi latviešu valodā pamatskolai ar ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmām Atvērt
Latviešu valoda 9. klasei. Testi.

Pašpārbaudes uzdevumi par tematiem teikums, teksts, vārds.

 
Mācību satura temats „Teikums”

Tematu saraksts

Pārbaudes darbi

 

Lejuplādēt

Lejuplādēt

Mācību satura temats „Teksts”

Tematu saraksts

Pārbaudes darbi

 

Lejuplādēt

Lejuplādēt

Mācību satura temats „Vārds”

Tematu saraksts

Pārbaudes darbi

 

Lejuplādēt

Lejuplādēt

Mācību satura temati “Teikums”, “Teksts”, “Vārds”

Pašpārbaudes uzdevumi, izmantojami uz ierīcēm, kurās ir interneta pārlūks

Atvērt

Summatīvā vērtēšana

Es nāku no savas tautas

Pārbaudes darbā tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes, zināšanas par darbības vārda formām, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

Lejuplādēt
Tīra pasaule mums apkārt

Pārbaudes darbā tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās un lasīšanas prasmes, zināšanas par saliktu pakārtotu teikumu, palīgteikumu veidiem un divdabja teicienu, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

Lejuplādēt
Latvija pasaules kartē

Pārbaudes darbā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot plānveida tekstu, skaitļa vārdu pareizrakstības prasme, prasme lietot pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā,  kā arī prasme izteikt savu viedokli.

Lejuplādēt
Mūžīgie jautājumi

Pārbaudes darbā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot plānveida tekstu, pareizrakstības prasme, dažādu saliktu teikumu veidošanas un vārddarināšanas prasme, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

Lejuplādēt
Mācību līdzekļi pamatskolai
Svētki un godi

Mācību līdzeklis ietver Latvijas Republikas svētku, atceres dienu, gadskārtu un tradīciju kalendāru, svinamo un atzīmējamo dienu, latviešu un cittautu gadskārtu svētku un ģimenes godu īsus aprakstus, papildmateriālus, kā arī vingrinājumus un uzdevumus.

Autores: Valentīna Andersone, Lūcija Sniķere. 1998
lejuplādēt
Programmas un tematiskie plāni
Pirmsskolai
Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei

PII pedagogiem, metodiķiem

Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)

Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne

lejuplādēt
Pamatskolai
Metodiskie ieteikumi standartu un programmu veidotājiem

Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās” standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.–9. klase) grozījumiem. Priekšlikumos izmantoto terminu vārdnīca

lejuplādēt
Metodiskie ieteikumi standartu un programmu veidotājiem

Ieteikumi mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās” standarta 1.–9. klasei otrā posma (7.–9. klase) grozījumiem. Paredzamo rezultātu līmeņi atbilstīgi Blūma taksonomijai (valodas un komunikatīvā kompetence)

lejuplādēt
Pamatizglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmās)” programmas paraugs 7.–9. klase lejuplādēt
Vidusskolai
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs lejuplādēt
Mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības programmās lejuplādēt
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs lejuplādēt
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs lejuplādēt
Mācību satura sadalījums 12. klasei lejuplādēt
Videokonsultācijas
„Māci un mācies”

www.valoda.lv apakšsadaļa „Māci un mācies”

Atvērt
Metodiskie materiāli diasporai un imigrantiem
„Ikviens ir gaidīts skolā!”

Materiāls vienkopus piedāvā kopsavilkumu par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību un ir vērsts uz klasē pastāvošās daudzveidības izzināšanu un iekļaujošas vides veidošanu.

Latvijas Cilvēktiesību centrs
lejuplādēt
Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs

2010–2015

lejuplādēt
Līdz 6 gadiem
Latgaliešu ābece “Skreineite” lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.