16+

I. Auziņa, A. Šalme. Laipa. Latviešu valoda. Skolotāja grāmata

Elektroniski ir iznākusi mācību līdzekļu komplekta Laipa. A1. Latviešu valoda. Mācību grāmata un digitālā mācību līdzekļa e-Laipa. A1 skolotāja grāmata. Tajā skaidroti latviešu valodas apguves pamatprincipi un pieejas, katras nodaļas mērķi un uzdevumi, kā arī piedāvāti papildresursi latviešu valodas apguvei.

 

atvērt

Mācību materiālu komplekts Laipa

Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A1 un Laipa A2

Autori: Maija Berķe, Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Arvils Šalme

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 un A2 līmenī. Materiāls veidots atbilstoši mācību grāmatu Latviešu valoda Laipa A1 un Latviešu valoda Laipa A2 saturam. 

 

Mācību līdzeklī ir fonētikas sadaļa, klausīšanās teksti un pašpārbaudes uzdevumi.

atvērt

Latviešu valodas mācību grāmata Laipa B1. Audiofaili.

atvērt

Latviešu valodas mācību grāmata Laipa B2. Audiofaili.

atvērt

Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa

Autori: Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade

Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir saistīts ar drukāto mācību līdzekļu komplektu “Laipa” un atbilst latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstam.

Pašmācības rīks ērti lietojams arī viedtālruņos.

Atvērt

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1

Materiālā ir iekļautas 12 tēmas, katrā tēmā ir desmit uzdevumu valodas prasmju pārbaudei.

atvērt

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A2

Materiālā iekļautas 10 tēmas, katrā tēmā ir desmit uzdevumu valodas prasmju pārbaudei.

atvērt

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa B1

Materiālā iekļautas 10 tēmas, katrā tēmā ir daudzveidīgi uzdevumi valodas prasmju pārbaudei.

atvērt

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa B2

Materiālā iekļauti pārbaudes darbu piemēri pieciem tematiem. Katrā tematā ir daudzveidīgi uzdevumi valodas prasmju pārbaudei.

atvērt

Latviešu tautas sakāmvārdi

Latviešu valodas mācību materiāls “50 latviešu tautas sakāmvārdi” izstrādāts sakāmvārdu un darbības vārdu apguvei B1 un B2 līmenī.

Mācību materiālā iekļauti 50 sakāmvārdi, kuros ir jāieraksta darbības vārds atbilstošajā formā – darbības vārda vienkāršās tagadnes 2. vai 3. personā.

Mācību materiālu var izmantot latviešu valodas skolotāji nodarbībās, kad tiek apgūtas/nostiprinātas darbības vārda vienkāršā laika formas vai tiek veidota izpratne par latviešu tautas sakāmvārdu nozīmi.

atvērt

Attēlu kartītes valodas mācīšanai „Sāksim runāt latviski!ˮ

Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa „Laipa A1ˮ tematiem.

atvērt

Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim

Pašpārbaudes uzdevumi visiem latviešu valodas prasmes līmeņiem. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. A (pamatlīmenis)  atvērt
Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. B (vidējais līmenis) atvērt
Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. C (augstākais līmenis) atvērt

Mājasdarbu komplekti latviešu valodas prasmju A un B līmeņu apguvei

Uzdevumi ir viegli izpildāmi elektroniski un nosūtāmi skolotājam.
Projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3″ (Nr. PMIF/6/2020/3/01)

atvērt

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2)

Uzdevumi ir viegli izpildāmi elektroniski un nosūtāmi skolotājam.
Projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3″ (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

Pamata līmeņa 1. pakāpes uzdevumi – A1 atvērt
Pamata līmeņa 2. pakāpes uzdevumi – A2 atvērt
Vidējā līmeņa 1. pakāpes uzdevumi – B1 atvērt
Vidējā līmeņa 2. pakāpes uzdevumi – B2 atvērt
Augstākā līmeņa 1. pakāpes uzdevumi – C1 atvērt
Augstākā līmeņa 2. pakāpes uzdevumi – C2 atvērt

Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi

Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi paredzēti latviešu valodas prasmes C (augstākajam) līmenim. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei. To mērķis – noteikt valodas lietotāja prasmes un zināšanas atbilstoši konkrētam valodas prasmes līmenim.

Diagnostika 1.variants atvērt
Diagnostika 2.variants atvērt
Diagnostika 3.variants atvērt
Diagnostika – Atbildes, labošana atvērt

Latviešu valodas mācību līdzeklis lietuviešu studentiem Skaidrs!

Klausīšanās uzdevumi

Autori: Egle Žilinskaite-Šinkūniene,  Agne Navickaite-Klišauskiene, Vītauts Rinkevičs

Mācību materiāls ietver latviešu valodas mācību grāmatas “Skaidrs!”  klausīšanās uzdevumus. Mācību grāmatas mērķauditorija ir lietuviešu studenti, kas studē latviešu valodu un kultūru. Grāmata ir paredzēta latviešu valodas apguvei A līmenī.

atvērt

Interaktīva darba burtnīca Runāsim pareizi!

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas izrunas un pareizrakstības pilnveidošanai. Tajā ietverti vingrinājumi patskaņu, divskaņu, līdzskaņu pareizai izrunai, vārda uzsvara un intonāciju pareizai lietošanai. Pareizrakstības prasmi var pilnveidot un pārbaudīt, rakstot diktātus. Interesanti var pilnveidot pareizrunas prasmi, atkārtojot mēles mežģus.
atvērt

Elektroniska latviešu valodas vārdnīca

atvērt

Mācību materiāls “Teksti lasīšanas prasmju pilnveidei. C līmenis.

Mācību materiāls  “Teksti lasīšanas prasmju pilnveidei. C līmenis.” ir domāts pieaugušajiem latviešu valodas prasmes nostiprināšanai un pilnveidei. Materiālā ir ietverti 30 publicistikas stila teksti par dažādām tēmām.

Pēc katra teksta ir doti 3 – 5 uzdevumi, tāpēc valodas apguvējiem  būs iespēja  ne vien iepazīties ar Latvijas aktualitātēm, bet arī nostiprināt un pilnveidot teksta izpratnes, vārdu krājuma, valodas lietojuma  un tekstveides prasmes.

Mācību materiālu var izmantot pašmācībai, individuālajām nodarbībām ar pedagogu un grupu nodarbībās.

 

1. daļa

Atbildes

 

atvērt
atvērt

2. daļa

Atbildes

 

atvērt
atvērt

Mācību materiālu komplekts Atvērsim vārtus!

Mācību grāmata

Mācību grāmata paredzēta latviešu valodas apguvei jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tajā ietvertie uzdevumi palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi. 

atvērt

Metodiskie ieteikumi skolotājiem

Metodiskie ieteikumi skolotājam darbā ar mācību grāmatu un e-kursa materiāliem „Atvērsim vārtus!”

atvērt

E-kurss

E-kursa materiāli „Atvērsim vārtus!”
atvērt

Autentiski mutvārdu teksti Dzīvā valoda

Autori: Linda Lauze, Ilze Auziņa

Elektronisks mācību līdzeklis, kurā tiek piedāvāti autentiski mutvārdu teksti. Teksti ir sakārtoti septiņās grupās: personas vizītkarte, dzīves vide, mūsdienu dzīves ritms, iepirkšanās un pakalpojumi, cilvēks, izglītība un karjera, kultūras identitāte un valstiskā piederība.

atvērt

Bilingvālā izglītība un CLIL – Mācību materiāli

Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā

Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

Autores: Valentīna Andersone, Kristīne Liepiņa, Aija Plēsuma, Dana Rozenfelde, Guna Savicka

Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Tas ir paredzēts 10.–12. klašu skolēniem, lai papildinātu vai nostiprinātu, vai atkārtotu jau esošās zināšanas par matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kulturoloģijas jēdzieniem, kuri var tikt lietoti ikdienas situācijās saistībā ar minēto tematu. Materiālu veido piecas nodaļas, kas atbilst pieciem mācību priekšmetiem – matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika un kulturoloģija. Mācību līdzekli var integrēt gan svešvalodu, gan citu priekšmetu stundās. Tas veidots kā ilustratīvs materiāls vienai no pieejām terminu apguvē. Pamatojoties uz apgūto darbā ar šo materiālu, skolēni klātienes stundās paši var kopīgi veidot līdzīgas tematiskās terminu datubāzes un uzdevumus. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

Atvērt

Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens.

Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

Autores: Ina Jukēvica, Nora Jurjāne, Vallija Vahere

Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis ģeogrāfijas satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Mācību līdzekli var integrēt gan ģeogrāfijas stundās, gan svešvalodu stundās. Tas palīdzēs skolēniem apgūt saistošā veidā un labāk izprast ģeogrāfiskos terminus latviešu, angļu un vācu valodā, kā arī bagātināt vārdu krājumu gan angļu, gan vācu valodā. Papildus tas mudinās atrast un lasīt sevi interesējošo informāciju svešvalodās, kas ir īpaši svarīgi, jo liela daļa būtiskas informācijas, piem., gan aktuālākā informācija par procesiem pasaulē, gan dažāda veida kartes, ir pieejama tikai angļu vai vācu valodā. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

Atvērt

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda pieaugušajiem

Latviešu valoda pieaugušajiem (RUS) 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.

Mācību līdzekļa katrā daļā ir iekļautas 7 nodarbības.
Katrai nodarbībai ir vārdu krātuve latviski ar tulkojumu krievu valodā un uzdevumi.
Mācību līdzeklis palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi.

1. daļa

atvērt

2. daļa

atvērt

Latviešu valoda pieaugušajiem (ENG) 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.

Mācību līdzekļa katrā daļā ir iekļautas 7 nodarbības.
Katrai nodarbībai ir vārdu krātuve latviski ar tulkojumu angļu valodā un uzdevumi.
Mācību līdzeklis palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma

1. daļa

atvērt

2. daļa

atvērt

Interaktīvs materiāls Sāksim runāt latviski! Sagatavošanas kurss latviešu valodas apguvei

Autori: Vineta Vaivade, Ērika Pičukāne

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu krājuma pilnveidošanai. Materiālā ir iekļautas 12 tēmas.

atvērt

Interaktīvs materiāls Klausīšanās 

Interaktīvajā materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās prasmju pilnveidošanai 24 tēmās.

atvērt

Interaktīvs materiāls Sarunas 

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas 10 tēmas. Katrā tēmā (klipā) ir trīs mācību sarunas, to atšifrējums rakstiski un sarunu improvizācijas.

Materiālā ir iekļauti arī metodiskie norādījumi skolotājiem, kuros katrai tēmai ir norādīts vārdu krājums un gramatikas tēmas.

atvērt

Interaktīvs materiāls Lasīšana

Interaktīvajā materiālā ir iekļauti lasīšanas uzdevumi par 24 tēmām.

atvērt

Interaktīvs materiāls Lasīšana

Interaktīvajā materiālā ir iekļauti uzdevumi lasītprasmes un rakstītprasmes attīstībai A1,A2, B1 un B2 līmenī.

atvērt

Interaktīvs materiāls Pašnovērtējums

Materiāls paredzēts valodas prasmju novērtējumam A1, A2, B1, B2 līmenī. Materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās un lasīšanas prasmju novērtēšanai.

atvērt

Interaktīvs materiāls Tradīcijas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas, kurās parādīts, kā svin Lieldienas, zvejo zivis un cep maizi, kādi ir senie mūzikas instrumenti un pirts rituāli. Katrai tēmai ir videomateriāls (ir iespējams skatīties arī ar titriem, kuros redzams runātais teksts) un uzdevumi.
Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi darbam ar videomateriālu.
Materiāls ne tikai ļauj apgūt latviešu valodu, bet arī sniedz ieskatu latviskajās tradīcijās un ļauj apjaust latvisko dzīvesziņu.
atvērt

Videomateriāls Intervijas

15 intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu.Iespējams lejuplādēt intervijas tekstu un vārdnīcu latviešu-angļu-krievu valodā.

atvērt

Videomateriāli Ekskursijas

Videoekskurijās iekļauts kultūrvēsturisks materiāls, kas sniedz priekšstatu par vēsturi, tradīcijām, Latviju: kapi, Vecrīga, tirgus, Lieldienas, izklaides vietas.

Mācību materiāls palīdzēs pilnveidot klausīšanās prasmes, kā arī bagātinās vārdu krājumu.

atvērt

Videomateriāli Viņš. Viņa. Valodiņa

Videomateriāli paredzēti 7.-12. klašu skolēniem. Tas ir stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kuri novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.
atvērt

Darbības vārdu tabulas

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas” ir vērtīgs uzziņu avots tiem, kuri vēlas būt pārliecināti par gramatiski pareizām darbības vārda formām.  Šajā grāmatā aptuveni 940 darbības vārdu locīšana ir atspoguļota 142 tabulās, grāmatas otrajā daļā dots darbības vārdu pamatformu saraksts („Darbības vārdu alfabētiskais saraksts”), tulkojums krievu un angļu valodā („Darbības vārdu saraksts latviešu, krievu un angļu valodā”, „Darbības vārdu saraksts angļu un latviešu valodā”, „Darbības vārdu saraksts krievu un latviešu valodā”). Atbilstošo locīšanas paraugu vieglāk izvēlēties, izmantojot „Darbības vārdu tabulu sarakstu

atvērt

Lietotne Latvian Verbs

Lietotne Latvian Verbs (Latviešu valodas darbības vārdi) ir vispilnīgākais uzziņu līdzeklis par latviešu valodas darbības vārdu locīšanu jeb konjugēšanu mobilajās ierīcēs. Izmantojot lietotni, iespējams iemācīties, kā lokāmi 1., 2. un 3. konjugācijas darbības vārdi darāmās un ciešamās kārtas dažādajās izteiksmēs, personas formās. Lietotnē atrodamas ne tikai vairāk nekā 5000 darbības vārdu locīšanas paradigmas, bet arī darbības vārdu tulkojums angļu valodā.

atvērt

Rīgas detektīvs

Darbs ar Rīgas detektīvu 1. daļa atvērt
Darbs ar Rīgas detektīvu 2. daļa  atvērt
1. notikums Autobusā zvana telefons
2. notikums Zādzība aptiekā jeb kāpēc izdara noziegumus
atvērt
3. notikums Viltus slimnieks
4. notikums Kā sagatavoties maģistra darbam jeb katrai grāmatai sava vieta
atvērt
5. notikums Afēra – čiks
6. notikums Smaržas mīļotajai meitenei jeb mīlestības apliecinājums
atvērt
7. notikums Priekšnieku nedienas
8. notikums Sprāgstošā vēstule jeb kā sadalīt mīļoto vīrieti
atvērt
9. notikums Greizsirdības dēļ
10. notikums Kur ir Mežagailis jeb ne vienmēr viss beidzas labi
atvērt
11. notikums Mafijai pa pēdām jeb Mežagailis atkal ierindā
12. notikums Pazudušie dokumenti
atvērt
13. notikums Vērtīgās monētas jeb Lidijas piedzīvojumi uz jahtas
14. notikums Partiju intrigas
atvērt
15. notikums Zvēri – noziegumu upuri jeb kā pievilināt skatītājus
16. notikums Melngalvju nama spoki
atvērt
17. notikums Dubultzādzība jeb varbūt tā nemaz nav zādzība
18. notikums Motelis “Leo”
atvērt
19. notikums Palīdzība draugam jeb nepaej garām skaistai meitenei
20. notikums Lidostā pazūd tūrists
atvērt

Latviešu valoda 12. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

Teksta valodas analīze: emocionāli ekspresīvā valoda (SURDO) atvert
Teksta valodas analīze: sintaktiskie līdzekļi un interpunkcija (SURDO) atvert
Ojārs Vācietis. Vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu (SURDO) atvert
Par un ap Ojāru Vācieti: dzejnieku un vēlreiz dzejnieku. Salikta teikuma lietojums (SURDO) atvert
Teksta analīze: vārddarināšanas stilistiskā nozīme tekstā (SURDO) atvert
Atkārtojums: pieturzīmes pirms saikļa „un” atvert
Atkārtojums par saliktu pakārtotu teikumu atvert
Atkārtojums par jauktu saliktu teikumu, CE 2.daļas atsevišķu uzdevumu apskate atvert
Vai! Vai? Vai… Vārdšķiru homonīmija un pieturzīmes, ko nosaka „vai” lietojums teikumā (SURDO) atvert
Kā? Nekā. It kā. Tāpat kā. Pieturzīmes salīdzinājumā (SURDO) atvert
Vārda dzimšanas diena. Vārda darināšana (SURDO) atvert
Iespraudumi: iesprausti vārdi, vārdu savienojumi un paskaidrojošas vārdu grupas; iestarpināti vārdi, vārdu savienojumi (SURDO) atvert
Teksta valodas analīze: dažādu valodas līmeņu nozīme Jāņa Rokpeļņa dzejā (SURDO) atvert
Tekstveide: kā veiksmīgi konstruēt dažāda apjoma viedokļa rakstus (SURDO) atvert

Latviešu valodas rokasgrāmata

Rokasgrāmata ir informatīvs mācību palīglīdzeklis, kurā iespējams sameklēt atbildes uz daudziem valodas jautājumiem. Piedāvāti interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai.
Bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.
atvērt

Valodas konsultācijas

Atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.
atvērt

Akciju vietne

Vietne, kurā sabiedrībai ir iespēja iesaistīties latviešu valodai veltītos digitālos pasākumos un aktivitātēs, kā arī izzināt īstenoto valodas akciju rezultātus.
atvērt

Lingvistiskā karte

Lietotne ir veidota kā elektronisks informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, sniedzot latviešu valodniecības vēstures izklāstu hronoloģiskajā, tematiskajā un nozaru, apakšnozaru un personāliju aspektā.
„Lingvistiskajā kartē” ievietotas satura vienības par personālijām, notikumiem, vietām, izdevumiem un korpusiem. Informāciju papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls (audio un video teksti, attēli un valodas piemēri).
atvērt