Māci

Grāmatas

Projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātās grāmatas
Metodisks līdzeklis pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei”

Portfolio ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Portfolio mērķis ir pilnveidot dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesionālo kompetenci un sekmēt sadarbību, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmeta satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Portfolio sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa balstās uz dažādos pētījumos aprobētām idejām un projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” koncepcijā aprakstītajām pamatnostādnēm lietpratīga skolēna pieredzes veidošanās procesā. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti labās prakses piemēri integrētai satura un latviešu valodas apguvei.

lejuplādēt
Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem
Rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiemRokasgrāmata ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmata sniedz teorētisku un metodisku atbalstu pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Rokasgrāmatā ir sešas nodaļas: Saziņa kontekstā – latviešu valodas mācību process 7.-9. klasē; Teksts un tekstveide – latviešu valodas mācību process 7.-9. klasē; Valodas struktūras izpratne 7.-12. klasē; Latviešu valoda kā otrā valoda. Divvalodība un daudzvalodība; Valodas lietpratība vidusskolā: valoda, sabiedrība, mediji; Valodas lietpratība vidusskolā: stilistika un valodas stils. Tā kā kompetenču attīstības procesā nozīmīgi ir gan zināt, gan prast izmantot zināšanas, izdevuma nodaļu struktūrā iekļauti arī praktiski ieteikumi ar piemēriem. Autori arī ņēmuši vērā izglītības paradigmas maiņu, virzoties vairāk no akadēmiskās paradigmas (mācību priekšmeta centrētas paradigmas) uz bērncentrētu paradigmu, kuras priekšplānā ir skolēnu latviešu valodas lietpratības jeb kompetences attīstība.
Lejulādēt
Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem “Mācības bilingvāli un latviešu valodā”

Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem “Mācības bilingvāli un latviešu valodā” ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmata sniedz teorētisku un metodisku atbalstu sākumskolas skolotājiem lietpratībā balstītā mācību satura un pieejas ieviešanai, kā arī sākumskolas skolēnu valodas pratības veicināšanai. Rokasgrāmatā ir septiņas nodaļas: Lietpratībā balstīta latviešu valodas apguve sākumizglītībā: iespējas un izaicinājumi; Mācīšanās mācīties un sevis izzināšana latviešu valodas prasmju attīstības kontekstā; Mācīšanās iedziļinoties: no teorētiskiem aspektiem līdz praktiskiem piemēriem; Kompleksie uzdevumi; Formatīvā vērtēšana mācīšanās atbalstam; Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana; Labās prakses piemēri: latviešu valodas mācību stunda sākumizglītībā. Rokasgrāmata ir vērtīgs atbalsts gan sākumizglītības latviešu valodas skolotājiem, gan mazākumtautību izglītības programmās strādājošiem sākumskolas skolotājiem, kuri mācību procesā nodrošina latviešu valodas un mācību satura integrētu apguvi. Tāpat rokasgrāmata sniedz vērtīgas idejas skolotajiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē.

lejuplādēt
Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā”

Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā” ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmatai ir divas nodaļas. Pirmajā nodaļā ir raksturots pirmsskolas pedagoģiskais process un sniegts teorētiskais pamatojums tam, kas jāņem vērā, plānojot un īstenojot latviešu valodas un citu jomu mācību satura integrētu apguvi. Otrajā nodaļā tiek piedāvāti metodiski ieteikumi rotaļnodarbībām, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās paredzētās prasības un nodrošinātu pēctecību starp pirmsskolu un sākumskolu.

lejuplādēt

 

Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi

Grāmatā ir apkopota informācija par latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas un mācīšanās tradīcijām, mūsdienu praksi un nozares attīstības nākotnes perspektīvām

Autors: Arvils Šalme
lejuplādēt
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes lejuplādēt
Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca

Vārdnīca tapusi, lai atrisinātu nozarē aktuālos terminoloģijas jautājumus. Vārdnīcā ir 470 termini, to atlases pamatā ir vārdnīcas autoru izpratne par valodas didaktikas svarīgāko jēdzienu saturu.

Autori: V. Skujiņa, Z. Anspoka, V. Kalnbērziņa, A. Šalme
 Lejuplādēt
Ar mūsdienu acīm un klasiskām lietām: saturs un metodika

Rakstu krājumā apskatīti atsevišķi mācību satura jautājumi (tiešā runa, vārddarināšana, teksts, saziņa, radošā rakstīšana, mājasdarbi, ārpusklases lasīšana), lai akcentētu to teorētiskos aspektus no mūsdienu skatījuma un piedāvātu praktiskus metodiskus ieteikumus to interpretācijai mūsdienu valodas mācību procesā.

Autori: R. Gauše, A. Kuduma, D. Laiveniece, L. Lauze, A. Vulāne
Lejuplādēt
Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi

Grāmatā ir apkopota informācija par latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas un mācīšanās tradīcijām, mūsdienu praksi un nozares attīstības nākotnes perspektīvām.

Autors: A. Šalme
Lejuplādēt
Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājam par formatīvo un summatīvo vērtēšanu

Rokasgrāmatā raksturota vērtēšana latviešu valodas un literatūras apguves procesā gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā un doti metodiski ieteikumi skolotājiem, kā pilnveidot vērtēšanas sistēmu.

Autori: A. Skalberga, I. Dalbiņa, I. Kacare, A. Neimane, E. Stikute, I. Vilkaplatere
Lejuplādēt
Latviešu valodas un literatūras apguvei: Mācību līdzekļi

Piedāvājam piecus mācību līdzekļus 7.–9. klases skolēniem latviešu valodas un literatūras apguvei un viens mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēkņiem latviešu valodas apguvei.

Tekstveide 7.‒9. klasei

Mācību līdzeklī mudināts rakstīt dažādus tekstus, sniegti daudzveidīgi tekstveides paraugi, mācīts izteikt precīzi domas, rosināta iztēle un skolēna prieks rakstīt.

Autori: I. Ermansone, A. Vītola
Lejuplādēt
Uzdevumi latviešu valodas mācībā. Mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēknim

Mācību līdzeklis palīdzēs jauniešiem paplašināt vārdu krājumu, apgūstot jaunvārdus, vecvārdus, svešvārdus, pilnveidot prasmi lietot pieturzīmes un nostiprināt dažādu vārdu pareizrakstību, izteikties precīzi.

Autori: M. Glazjeva, D. Ziediņa
Lejuplādēt
Leksikoloģija un frazeoloģija 7.‒9. klase

Mācību līdzeklī rosināts apgūt jaunvārdus, vecvārdus, svešvārdus, piedāvāts vingrināties vārdu un izteicienu pareizā lietošanā, kā arī ietvertas mīklas, attapības un izdomu veicinoši uzdevumi.

Autori: D. Cekula, Dz. Knohenfelde
Lejuplādēt
Literatūra 7. klasei. Vērtību pasaule

Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, ilustrēt daiļdarbus.

Autori: A. Kalve, I. Stikāne
Lejuplādēt
Literatūra 8. klasei. Spēle

Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, ilustrēt daiļdarbus.

Autori: A. Kalve, I. Stikāne
Lejuplādēt
Literatūra 9. klasei. Dzīves virpuļos
Mācību līdzeklis aicina skolēnus paust savu viedokli par lasīto, līdzpārdzīvot literārajiem varoņiem un izteikt savu attieksmi par viņu rīcību, minēt mīklas, ilustrēt daiļdarbus.

Autori: A. Kalve, I. Stikāne
Lejuplādēt
Bilingvālām mācībām: Mācību līdzekļi
Mācību satura un valodas apguve matemātikā

Autori: Elfrīda Kokoriša, Jekaterina Semenkova-Lauce

lejuplādēt

Mācību satura un valodas apguve ķīmijā

Autori: Irina Matule, Valentīna Jefimova
Mācību satura un valodas apguve vēsturē

Autori: Alise Cvetkova, Inesa Zameteļska
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā

Autori: Aina Balode, Gaļina Skorobogatova
lejuplādēt
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā

Autori: Ināra Pastare, Larisa Dubovska
lejuplādēt
Mācību satura un valodas apguve fizikā

Autori: Ata Krūmiņa, Raisa Stunžāne
lejuplādēt
Bilingvālām mācībām: Metodiskie līdzekļi
Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē

Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.‒2009. gadam.

lejuplādēt
Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.‒9. klasē

Metodiskā līdzekļa materiālos aprakstīta rakstīšanas prasme, nosacījumi un iespējas tās apguvei un attīstībai, ņemot vērā skolēnu vecumposma psiholoģiskās īpatnības, izstrādāti uzdevumi, lai veicinātu mācīšanās un mācīšanas procesu bilingvālajās stundās. Metodiskā līdzekļa materiāli orientēti uz skolēniem, kas mācās 7.‒9. klasē.

Autori: J. Azareviča, S. Mickeviča, K. Miļča, L. Plociņa, S. Zabarovskis
lejuplādēt
Aktuāli literatūras teorijas jautājumi

Autori: Valentīns Lukaševičs, Silvija Mickeviča, Inga Sokolova
lejuplādēt
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes

Autori: Sanita Lazdiņa, Arvils Šalme
lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.