Māci

Bilingvālā izglītība un CLIL

 • Par bilingvālo izglītību

  Metodisks līdzeklis pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei”

  Portfolio ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Portfolio mērķis ir pilnveidot dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesionālo kompetenci un sekmēt sadarbību, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmeta satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Portfolio sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa balstās uz dažādos pētījumos aprobētām idejām un projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” koncepcijā aprakstītajām pamatnostādnēm lietpratīga skolēna pieredzes veidošanās procesā. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti labās prakses piemēri integrētai satura un latviešu valodas apguvei.

   lejuplādēt
  Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem
  Rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiemRokasgrāmata ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmata sniedz teorētisku un metodisku atbalstu pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Rokasgrāmatā ir sešas nodaļas: Saziņa kontekstā – latviešu valodas mācību process 7.-9. klasē; Teksts un tekstveide – latviešu valodas mācību process 7.-9. klasē; Valodas struktūras izpratne 7.-12. klasē; Latviešu valoda kā otrā valoda. Divvalodība un daudzvalodība; Valodas lietpratība vidusskolā: valoda, sabiedrība, mediji; Valodas lietpratība vidusskolā: stilistika un valodas stils. Tā kā kompetenču attīstības procesā nozīmīgi ir gan zināt, gan prast izmantot zināšanas, izdevuma nodaļu struktūrā iekļauti arī praktiski ieteikumi ar piemēriem. Autori arī ņēmuši vērā izglītības paradigmas maiņu, virzoties vairāk no akadēmiskās paradigmas (mācību priekšmeta centrētas paradigmas) uz bērncentrētu paradigmu, kuras priekšplānā ir skolēnu latviešu valodas lietpratības jeb kompetences attīstība.
  Lejulādēt
  Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem “Mācības bilingvāli un latviešu valodā”

  Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem “Mācības bilingvāli un latviešu valodā” ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmata sniedz teorētisku un metodisku atbalstu sākumskolas skolotājiem lietpratībā balstītā mācību satura un pieejas ieviešanai, kā arī sākumskolas skolēnu valodas pratības veicināšanai. Rokasgrāmatā ir septiņas nodaļas: Lietpratībā balstīta latviešu valodas apguve sākumizglītībā: iespējas un izaicinājumi; Mācīšanās mācīties un sevis izzināšana latviešu valodas prasmju attīstības kontekstā; Mācīšanās iedziļinoties: no teorētiskiem aspektiem līdz praktiskiem piemēriem; Kompleksie uzdevumi; Formatīvā vērtēšana mācīšanās atbalstam; Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana; Labās prakses piemēri: latviešu valodas mācību stunda sākumizglītībā. Rokasgrāmata ir vērtīgs atbalsts gan sākumizglītības latviešu valodas skolotājiem, gan mazākumtautību izglītības programmās strādājošiem sākumskolas skolotājiem, kuri mācību procesā nodrošina latviešu valodas un mācību satura integrētu apguvi. Tāpat rokasgrāmata sniedz vērtīgas idejas skolotajiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē.

  lejuplādēt
  Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā”

  Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā” ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmatai ir divas nodaļas. Pirmajā nodaļā ir raksturots pirmsskolas pedagoģiskais process un sniegts teorētiskais pamatojums tam, kas jāņem vērā, plānojot un īstenojot latviešu valodas un citu jomu mācību satura integrētu apguvi. Otrajā nodaļā tiek piedāvāti metodiski ieteikumi rotaļnodarbībām, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās paredzētās prasības un nodrošinātu pēctecību starp pirmsskolu un sākumskolu.

  lejuplādēt
  „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”

  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai

  Autors: Dr. philol. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes profesore
  lejuplādēt
  Rakstu krājums „Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē”

  Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.-2009.gadam.

  lejuplādēt
 • Par CLIL

  Valodas un satura integrēta apguve

  Metodikas skolas “Pupa” 18.01.2022.tīmekļseminārs diasporas skolotājiem.

  atvērt
  CLIL pieredze Latvijā. Attīstības vēsture

  CLIL jēdziens un bilingvālā izglītība. CLIL Latvijas kontekstā.

  Autors: Indra Lapinska, Latviešu valodas aģentūra
  lejuplādēt
  Mācību valodu loma skolu izglītības programmās

  Autori: Žans Klods Bjako, Daniels Koste, Pīts Hains van de Vens un Helmūts Johanness Velmers

  Publikācijas nosaukums franču valodā:
  La place des langues de scolarisation dans les programmes

  Publikācijas izdevējs: Eiropas Padomes Valodas politikas nodaļas Demokrātijas ģenerāldirektorāts; www.coe.int/lang

  Neatkarīgi no mācību priekšmeta jebkuru zināšanu apguve skolā ir saistīta ar valodu. Izdevuma autori piedāvā lingvistisko kritēriju pieeju, kas ļautu atbilstoši klasificēt mācību priekšmetu zināšanas un valodas dažādās dimensijas. Īpašs uzsvars ir likts uz saikni starp zināšanām un mācību valodu. Izdevumā izmantotās pieejas pamatā ir pieņēmums, ka zināšanu apguve dažādos priekšmetos lielā mērā ir atkarīga no mācību valodas dabaszinātņu, mākslas un tehnisko priekšmetu diskursu labas pārzināšanas. Tomēr bieži vien šī valoda tiek uzskatīta par vienkāršu un pašsaprotamu, zinātnisko diskursu specifiku nonivelējot līdz specializētai leksikai. Izdevuma autori vairākkārt norāda uz zināšanu un valodas attiecību sarežģīto dabu, uzsverot, ka zinātniskās komunikācijas specifika neaprobežojas ar izmantoto terminoloģiju vien. Izdevumā tiek analizēts diskursa žanra jēdziens, jo īpaši (bet ne tikai) raksturojot to zinātniskajās aprindās apritē esošo tekstu kontekstā, savukārt vispārīgās klasē izmantotās komunikācijas formas ir analizētas un aprakstītas mācīšanās formu kontekstā.

  Izdevums ir paredzēts izglītības programmu un mācību grāmatu autoriem, pārbaudes darbu izstrādātājiem un arī skolotājiem, jo ​​īpaši tiem, kuru mācītie priekšmeti reizēm tiek kļūdaini uzskatīti par “nelingvistiskiem”. Tā noderēs arī speciālistiem, kuri sagatavo skolotājus, jo ​​īpaši tos, kuri nemāca valodas priekšmetus.

  lejuplādēt

   

 • Mācību materiāli

  Mācību satura un valodas apguve bioloģijā 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Ināra Pastare, Larisa Dubovska
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve fizikā 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Ata Krūmiņa, Raisa Stunžāne
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Aina Balode, Gaļina Skorobogatova
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve ķīmijā 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Irina Matule, Valentīna Jefimova
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve matemātikā 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Elfrīda Kokoriša, Jekaterina Semenkova-Lauce
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve sociālajās zinībās 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Inga Pelcmane, Inta Poēma
  atvert
  Mācību satura un valodas apguve vēsturē 7.–9. klasei

  Mācību līdzeklis skolēnam

  Autores: Alise Cvetkova, Inesa Zameteļska
  atvert
  Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Solveiga Akmentiņa, Silva Čakle, Egija Lukjanska, Nataļja Meļņika

  Digitālais mācību līdzeklis pamatskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis mācību satura sociālajās zinībās un latviešu valodas, angļu valodas, kā arī vācu valodas integrētai apguvei. Tas ir paredzēts zināšanu un prasmju nostiprināšanai par tematu „Rūpes par vidi”. Materiālu var integrēt gan sociālo zinību stundās, gan svešvalodu, gan latviešu valodas stundās. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Vēsture un ģeogrāfija pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Baiba Asare, Karīna Petrova

  Digitālais mācību līdzeklis 7.-9. klašu skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi. Amerikas atklāšana”. Mācību papildu līdzeklis ir veidots tā, lai skolēniem veidotos kopvesels un samēra pilnīgs redzējums par laiku, kad eiropieši bija gatavi kuģot pāri okeāniem un atklāt pārējo pasauli. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Valentīna Andersone, Kristīne Liepiņa, Aija Plēsuma, Dana Rozenfelde, Guna Savicka

  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Tas ir paredzēts 10.–12. klašu skolēniem, lai papildinātu vai nostiprinātu, vai atkārtotu jau esošās zināšanas par matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kulturoloģijas jēdzieniem, kuri var tikt lietoti ikdienas situācijās saistībā ar minēto tematu. Materiālu veido piecas nodaļas, kas atbilst pieciem mācību priekšmetiem – matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika un kulturoloģija. Mācību līdzekli var integrēt gan svešvalodu, gan citu priekšmetu stundās. Tas veidots kā ilustratīvs materiāls vienai no pieejām terminu apguvē. Pamatojoties uz apgūto darbā ar šo materiālu, skolēni klātienes stundās paši var kopīgi veidot līdzīgas tematiskās terminu datubāzes un uzdevumus. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Ina Jukēvica, Nora Jurjāne, Vallija Vahere

  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis ģeogrāfijas satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Mācību līdzekli var integrēt gan ģeogrāfijas stundās, gan svešvalodu stundās. Tas palīdzēs skolēniem apgūt saistošā veidā un labāk izprast ģeogrāfiskos terminus latviešu, angļu un vācu valodā, kā arī bagātināt vārdu krājumu gan angļu, gan vācu valodā. Papildus tas mudinās atrast un lasīt sevi interesējošo informāciju svešvalodās, kas ir īpaši svarīgi, jo liela daļa būtiskas informācijas, piem., gan aktuālākā informācija par procesiem pasaulē, gan dažāda veida kartes, ir pieejama tikai angļu vai vācu valodā. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Es pasaulē. Sociālās zinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Digitālais mācību līdzeklis sociālo zinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Es pasaulē”.

  atvert
  Dabaszinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Linda Krastiņa, Ieva Pudža, Inese Labanovska

  Digitālais mācību līdzeklis dabaszinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei.

  atvert

  Metodiskie materiāli

  Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai lejuplādēt
  Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību

  Autors: Irina Maslo
  lejuplādēt
  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)

  Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne
  lejuplādēt
  Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē.

  Metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā

  lejuplādēt
  Dabaszinības
  Pārbaudes darbs 4. klasei

  Priekšmeti un materiāli. Ķermeņi un vielas

  Autors: Aija Damberga
  lejuplādēt
  Pārbaudes darbs 4. klasei

  Tēmas – „Magnēts”, „Skaņa”, „Gaisma”. Tēma – „Sēnes”

  Autors: Aija Damberga
  lejuplādēt
  Stundas gaitas plānojums ar atsevišķiem uzdevumiem 3. un 4. klasei

  Dabaszinību stunda ar integrētu latviešu valodu. Darbs ar tekstu. Klausīšanās uzdevums. Skolēni vairāk uzzina par botānisko dārzu un mācās pazīt augus. Teikumu veidošana un papildināšana. Darbs ar karti. Dialogs

  Autors: Iveta Pelčere
  lejupādēt
  Dabaszinības 1. klasei

  Videofilma

  1. Augu daudzveidība

  2. Dzīvnieku daudzveidība

  3. Dabas ainavas

  4. Mājdzīvnieki

  5. Mājokļi

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 2. klasei

  Videofilma

  1. Rudens
  2. Ziema
  3. Pavasaris
  4. Vasara
  5. Dabas pētnieks

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 3. klasei

  Videofilma
  1. Sarunas ar dzīvniekiem
  2. Dzīvnieku klases
  3. Augsne un ieži
  4. Dabas aizsardzība
  5. Vienkāršie mehānism

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 4. klasei

  Videofilma
  1. Zvaigžņotā debess
  2. Siltuma joslas
  3. Kontinenti
  4. Vielu pārvērtības
  5. Ūdens aprite

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 5. klasei

  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
  2. Ceļojums ar kartēm
  3. Skaņa

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 6. klasei

  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu vairošanās
  2. Atklājumi un izgudrojumi
  3. Tropiskais mežs Indonēzijā

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabas zinības 1. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 2. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 3. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 4. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 5. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 6. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt


Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.