Māci

Bilingvālā izglītība un CLIL

 • Par bilingvālo izglītību

  Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā”

  Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogam “Mācības bilingvāli un latviešu valodā” ir izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Rokasgrāmatai ir divas nodaļas. Pirmajā nodaļā ir raksturots pirmsskolas pedagoģiskais process un sniegts teorētiskais pamatojums tam, kas jāņem vērā, plānojot un īstenojot latviešu valodas un citu jomu mācību satura integrētu apguvi. Otrajā nodaļā tiek piedāvāti metodiski ieteikumi rotaļnodarbībām, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās paredzētās prasības un nodrošinātu pēctecību starp pirmsskolu un sākumskolu.

  lejuplādēt
  „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”

  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai

  Autors: Dr. philol. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes profesore
  lejuplādēt
  Rakstu krājums „Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē”

  Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.-2009.gadam.

  lejuplādēt

 • Par CLIL

  CLIL pieredze Latvijā. Attīstības vēsture

  CLIL jēdziens un bilingvālā izglītība. CLIL Latvijas kontekstā.

  Autors: Indra Lapinska, Latviešu valodas aģentūra
  lejuplādēt

   

 • Mācību materiāli

  Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Solveiga Akmentiņa, Silva Čakle, Egija Lukjanska, Nataļja Meļņika

  Digitālais mācību līdzeklis pamatskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis mācību satura sociālajās zinībās un latviešu valodas, angļu valodas, kā arī vācu valodas integrētai apguvei. Tas ir paredzēts zināšanu un prasmju nostiprināšanai par tematu „Rūpes par vidi”. Materiālu var integrēt gan sociālo zinību stundās, gan svešvalodu, gan latviešu valodas stundās. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Vēsture un ģeogrāfija pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Baiba Asare, Karīna Petrova

  Digitālais mācību līdzeklis 7.-9. klašu skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi. Amerikas atklāšana”. Mācību papildu līdzeklis ir veidots tā, lai skolēniem veidotos kopvesels un samēra pilnīgs redzējums par laiku, kad eiropieši bija gatavi kuģot pāri okeāniem un atklāt pārējo pasauli. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Valentīna Andersone, Kristīne Liepiņa, Aija Plēsuma, Dana Rozenfelde, Guna Savicka

  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Tas ir paredzēts 10.–12. klašu skolēniem, lai papildinātu vai nostiprinātu, vai atkārtotu jau esošās zināšanas par matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kulturoloģijas jēdzieniem, kuri var tikt lietoti ikdienas situācijās saistībā ar minēto tematu. Materiālu veido piecas nodaļas, kas atbilst pieciem mācību priekšmetiem – matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika un kulturoloģija. Mācību līdzekli var integrēt gan svešvalodu, gan citu priekšmetu stundās. Tas veidots kā ilustratīvs materiāls vienai no pieejām terminu apguvē. Pamatojoties uz apgūto darbā ar šo materiālu, skolēni klātienes stundās paši var kopīgi veidot līdzīgas tematiskās terminu datubāzes un uzdevumus. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Ina Jukēvica, Nora Jurjāne, Vallija Vahere

  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis ģeogrāfijas satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Mācību līdzekli var integrēt gan ģeogrāfijas stundās, gan svešvalodu stundās. Tas palīdzēs skolēniem apgūt saistošā veidā un labāk izprast ģeogrāfiskos terminus latviešu, angļu un vācu valodā, kā arī bagātināt vārdu krājumu gan angļu, gan vācu valodā. Papildus tas mudinās atrast un lasīt sevi interesējošo informāciju svešvalodās, kas ir īpaši svarīgi, jo liela daļa būtiskas informācijas, piem., gan aktuālākā informācija par procesiem pasaulē, gan dažāda veida kartes, ir pieejama tikai angļu vai vācu valodā. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

  atvert
  Es pasaulē. Sociālās zinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Digitālais mācību līdzeklis sociālo zinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Es pasaulē”.

  atvert
  Dabaszinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.

  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

  Autores: Linda Krastiņa, Ieva Pudža, Inese Labanovska

  Digitālais mācību līdzeklis dabaszinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei.

  atvert

  Metodiskie materiāli

  Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai lejuplādēt
  Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību

  Autors: Irina Maslo
  lejuplādēt
  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)

  Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne
  lejuplādēt
  Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē.

  Metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā

  lejuplādēt
  Dabaszinības
  Pārbaudes darbs 4. klasei

  Priekšmeti un materiāli. Ķermeņi un vielas

  Autors: Aija Damberga
  lejuplādēt
  Pārbaudes darbs 4. klasei

  Tēmas – „Magnēts”, „Skaņa”, „Gaisma”. Tēma – „Sēnes”

  Autors: Aija Damberga
  lejuplādēt
  Stundas gaitas plānojums ar atsevišķiem uzdevumiem 3. un 4. klasei

  Dabaszinību stunda ar integrētu latviešu valodu. Darbs ar tekstu. Klausīšanās uzdevums. Skolēni vairāk uzzina par botānisko dārzu un mācās pazīt augus. Teikumu veidošana un papildināšana. Darbs ar karti. Dialogs

  Autors: Iveta Pelčere
  lejupādēt
  Dabaszinības 1. klasei

  Videofilma

  1. Augu daudzveidība

  2. Dzīvnieku daudzveidība

  3. Dabas ainavas

  4. Mājdzīvnieki

  5. Mājokļi

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 2. klasei

  Videofilma

  1. Rudens
  2. Ziema
  3. Pavasaris
  4. Vasara
  5. Dabas pētnieks

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 3. klasei

  Videofilma
  1. Sarunas ar dzīvniekiem
  2. Dzīvnieku klases
  3. Augsne un ieži
  4. Dabas aizsardzība
  5. Vienkāršie mehānism

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 4. klasei

  Videofilma
  1. Zvaigžņotā debess
  2. Siltuma joslas
  3. Kontinenti
  4. Vielu pārvērtības
  5. Ūdens aprite

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 5. klasei

  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
  2. Ceļojums ar kartēm
  3. Skaņa

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabaszinības 6. klasei

  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu vairošanās
  2. Atklājumi un izgudrojumi
  3. Tropiskais mežs Indonēzijā

  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
  Atvērt
  Dabas zinības 1. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 2. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 3. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 4. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 5. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Dabas zinības 6. klase

  Darba lapas

  lejuplādēt
  Mājturība un tehnoloģijas
  Diagnosticējošais darbs 7. klasei

  Auduma tehnoloģijas

  Autors: Malda Spolīte
  lejuplādēt
  Vērtēšanas kritēriji 5.–9. klasei

  Prasības krāsu mācībā un kompozīcijas zīmējumiem (arī formu stilizējumiem). Vērtēšanas kritēriji šūšanā. Prasības izšūšanā un aušanā

  Autors: Arnolds Ziemelis
  lejuplādēt
  Tematiskais plāns 5.–7. klasei

  Tematiskais plāns un vielas sadale interešu izglītības programmai (pulciņam) „Kokapstrāde un tehnoloģijas”

  Autors: Arnolds Ziemelis
  lejuplādēt
  Ķīmija
  Atsevišķi uzdevumi 8. klasei

  Vielas daudzums. Molmasa

  Autors: Aija Pilmane
  lejuplādēt
  Laboratorijas darbs 8. klasei

  Ķīmisko reakciju veidi

  Autors: Aija Pilmane
  lejuplādēt
  Pārbaudes darbs 9. klasei

  Neorganisko vielu iedalījums

  Autors: Aija Pilmane
  lejuplādēt
  Laboratorijas darbs 9. klasei

  Skābju īpašības

  Autors: Aija Pilmane
  lejuplādēt
  Laboratorijas darbs 10. klasei

  Reakciju veidi un faktori, kas ietekmē reakciju ātrumu

  Autors: Aija Pilmane
  lejuplādēt
  Fizika, astronomija
  Darba lapas fizikā vai astronomijā 11. klasei

  Saules sistēmas planētas

  Autors: Mārīte Eglīte
  lejuplādēt
  Darba lapas 12. klasei

  Gaismas stari, Heigensa princips, gaismas atstarošanās

  Autors: Mārīte Eglīte
  lejuplādēt
  Darba lapas 12. klasei

  Gaismas ātruma mērīšana

  Autors: Mārīte Eglīte
  lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.