Finansējums

 • Finansējums

  Diasporas latviešu skolām līdzfinansējums ir pieejams kopš 2013. gada, tam vairākkārtēji būtiski palielinoties. Finansējuma apjomu šobrīd nosaka Ministru kabineta 2021. gada 19. janvārī apstiprinātais “Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam”, par kura īstenošanu atbildīgā institūcija ir Ārlietu ministrija.

  Tiešais diasporas skolu finansējums tiek pārvaldīts, Latviešu valodas aģentūrai (LVA) ikgadēji slēdzot pakalpojuma līgumus ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienību (ELA) par finansējuma administrēšanu. Diasporas nevalstiskās organizācijas par administrēšanas pakalpojumiem saņem atlīdzību 10% apmērā no kopējās finansējuma summas. ELA atbild par Eiropu un tās kaimiņreģioniem, PBLA – par pārējām valstīm, izņemot Krieviju, kam ir vēsturiski nostiprinājušās citas atbalsta formas.

  Atbilstoši kopējam diasporas latviešu skolu skaitam pasaulē skolām Eiropā no kopējā finansējuma apjoma pienākas 70%, bet skolām ārpus Eiropas – 30%. Saskaņā ar šo finansējuma sākotnējo sadalījumu diasporas skolām tiek organizēti ikgadēji konkursi līdzfinansējuma piešķiršanai.

  Ar Latviešu valodas aģentūras finansējuma no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” palīdzību tiek segtas diasporas skolu pamatvajadzības (telpu īre un obligātā bērnu apdrošināšana, kuru izmaksas daļā no diasporas mītnes valstīm ir ļoti augstas un ko nebūtu iespējams segt vienīgi no vecāku maksājumiem), savukārt skolotāju honorārus diasporas skolas ir aicinātas segt no vecāku maksājumiem. Laika gaitā paaugstinoties diasporas skolām pieejamajam līdzfinansējuma apjomam, finansējuma pozīcijas ir bijusi iespēja krietni paplašināt, aptverot visus diasporas skolu mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus, izņemot atlīdzības un honorārus, – mācību līdzekļi, abonementi un materiāli, tehniskais aprīkojums, kopēšanas izdevumi, kancelejas preces, skolotāju ceļa izdevumi, sadarbības projekti ar citām diasporas skolām, izglītojošas skolas ekskursijas, saliedējošas nedēļas nogales nometnes u.c.

 • Pieteikšanās Eiropas diasporas skolu finansējumam 2022. gadā

  Eiropas Latviešu apvienība (ELA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu Eiropas diasporas skolu finansiālajam atbalstam 2022. gadā. Finansējumu piešķir LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansiālajam atbalstam aicinātas pieteikties latviešu diasporas skolas, kuras darbojas Eiropā vai tās kaimiņreģiona valstīs ārpus Latvijas un kuras atbilst konkursa finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem.

  Finansējuma periods: 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. 

  Finansējuma apjoms: 104 580 EUR. 

  Ar finansējuma saņemšanas kritērijiem un attiecināmo izdevumu veidiem detalizēti var iepazīties konkursa nolikumā. Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas lūdzam uzmanīgi iepazīties ar konkursa nolikumu!

  Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti līdz 2022. gada 2. martam

  Konkursa nolikums

  Elektroniskā pieteikuma anketa

  2022. gada 18. februārī plkst. 20.00 pēc Latvijas laika ELA aicina diasporas skolas uz tīmekļsemināru par konkursu, kurā tiks skaidroti ar nolikumu saistītie jautājumi. Lai pieteiktos semināram, rakstiet uz e-pasta adresi izglitiba@ela.lv ar norādi “Dalība skaidrojošajā seminārā”.

   

  Pieteikšanās diasporas skolu un pasākumu finansējumam ārpus Eiropas

  Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2022. gadā valstīs ārpus Eiropas. Finansējumu piešķir LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumam aicinātas pieteikties latviešu skolas un organizācijas ASV, Kanādā, Austrālijā un Dienvidamerikā. 

  Finansējuma periods: 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. 

  Pieejamais finansējums latviešu skolām: 44 820 EUR.

  Pieejamais finansējums izglītojošiem pasākumiem: 37 800 EUR.

  Ar finansējuma saņemšanas kritērijiem un attiecināmo izdevumu veidiem detalizēti var iepazīties konkursu nolikumos. Pieteikšanās vienam konkursam neizslēdz pieteikšanos otram konkursam. 

  Konkursa nolikums diasporas skolām

  Konkursa nolikums izglītojošiem pasākumiem

  Pieteikuma anketa diasporas skolu finansējuma konkursam: https://saite.lv/SpX

  Pieteikuma anketa izglītojošu pasākumu finansējuma konkursam: https://saite.lv/fsP.

  Pieteikumi finansējumam elektroniski tiek pieņemti līdz 2022. gada 18. aprīlim

  Vairāk informācijas:

  Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors 

  E-pasts: raits.eglitis@pbla.lv
  Tālr.: +371 6728 2980

 • Konkurss diasporas skolām Eiropā

  2021. gadā diasporas latviešu skolām Eiropā un kaimiņreģionā bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 104 580 EUR apmērā. Finansējumu diasporas skolām Eiropā administrē Eiropas Latviešu apvienība (ELA).

  Konkursam “Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana Eiropā” bija aicinātas pieteikties latviešu diasporas skolas Eiropā un tās kaimiņreģionā, tajā skaitā Gruzijā, Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Pēc pieteikumu formālās un saturiskās atbilstības izvērtēšanas Finanšu komisija, kuru veido LVA un ELA pārstāvji, apstiprināja finansējuma piešķīrumus 34 Eiropas skolām 95 717 EUR apmērā.

  LVA un ELA finansējuma sadalē izvērtēja skolu darbību, pieredzi, pieteikumu pamatotību un patiesīgumu, kā arī izdevumu lietderību un samērīgumu, šajā Covid-19 pandēmijas laikā atbalstot gan skolu klātienes, gan attālinātu mācību darbu atbilstoši situācijai mītnes zemē.

  Diasporas skolas Eiropā saņēma līdzfinansējumu plānotu klātienes mācību telpu īrei, apdrošināšanai, mācību līdzekļiem un materiāliem, kancelejas precēm, kā arī citiem ar mācību procesa nodrošināšanu saistītiem izdevumiem. Pēc 2020. gadā veiksmīgi aizvadīta pilotprojekta tika piešķirts līdzfinansējums arī kvalificētu izglītības pakalpojumu sniedzēju nodrošinātām attālinātām interešu izglītības nodarbībām latviešu valodā, kas papildina skolas pamatdarbu ar bērniem un jauniešiem pievilcīgām un mūsdienīgām nodarbībām, piemēram, robotikā un programmēšanā.

  Finansējuma daļa 6363 EUR apmērā tika novirzīta jaunu izglītojošu pilotprojektu izveidei skolu darbības atbalstam, kā arī tika iezīmēts “inkubācijas fonds” 2500 EUR apmērā, kas paredzēts izveides procesā esošu diasporas skolu darbības uzsākšanas atbalstam.

  “Latvijas valsts ilggadējais atbalsts diasporas skolu darbībai ir latviskās izglītības mugurkauls ārvalstīs, kas balsta ģimeņu un diasporas kopienu rūpes par latviešu valodas un piederības kopšanu daudzvalodīgā vidē. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs Covid-19 laikā, kad skolām daudzviet jāpāriet uz attālinātu darbu un ģimenēm ir jauni izaicinājumi. LVA šai programmā apliecinājusi ieinteresētību diasporas skolu vajadzību risināšanā un attīstībā, elastīgi un mūsdienīgi pielāgojoties jaunajai realitātei”, norāda ELA prezidija priekšsēde Elīna Pinto.

  Konkursa nolikums Eiropas skolām
  Piešķirtais finansējums Eiropas skolām

   

  Konkurss diasporas skolām ārpus Eiropas

  2021. gadā diasporas latviešu skolām ārpus Eiropas bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā. Finansējumu diasporas skolām ārpus Eiropas administrē Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA).

  Konkursam “Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana ārpus Eiropas” bija aicinātas pieteikties latviešu diasporas skolas ārpus Eiropas, kas atbilst finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem. Konkurss neattiecās uz Krievijas Federācijas, Gruzijas, Turcijas, Baltkrievijas un Ukrainas latviešu diasporas skolām.

  Finanšu komisija, ko veido PBLA Izglītības padomes (IP) locekļi, izvērtēja pieteikumus no 19 latviešu skolām. Kopējā pieprasījumu summa krietni pārsniedza pieejamos līdzekļus. Izvērtējot Covid-19 pandēmijas apstākļus un konsultējoties ar LVA diasporas izglītības speciālistiem, PBLA IP pieņēma lēmumu piešķirt finansējumu teju visiem pieteikumiem, kas atbilda konkursa nolikumam. Trūkstošā summa – 13 991 EUR – tika pārvirzīta no cita konkursa, kura mērķis bija izglītojošu pasākumu nodrošināšana latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai ārpus Eiropas un kam kopumā bija paredzēti 37 800 EUR. Tā kā pandēmijas dēļ klātienes pasākumi nevar notikt, tika lemts skolu pieprasīto finansējumu piešķirt tām pilnā apmērā, bet izglītojošo pasākumu līdzfinasējumam saglabāt 23 809 EUR.

  Kopā skolām šajā gadā ir piešķirts finansējums 58 811 EUR apmērā. PBLA IP lēma atbalstīt 11 ASV latviešu skolas ar 41 208 EUR, sešas Austrālijas latviešu skolas, tai skaitā vienu jaunizveidotu latviešu skolu Jaunzēlandē, ar 13 263 EUR un divas Kanādas latviešu skolas ar 4340 EUR.

  LVA un PBLA konkurss diasporas skolu finansiālā atbalsta sadalei notiek katru gadu, un tas sniedz nozīmīgu atbalstu latviešu skolu darbam ārvalstīs. Par piešķirtajiem līdzekļiem tiek iegādāti mācību un metodiskie līdzekļi, tehniskais aprīkojums, kancelejas preces, kā arī segti telpu īres un apdrošināšanas izdevumi – atbilstoši katras skolas individuālajām vajadzībām.

  Konkursa nolikums skolām ārpus Eiropas
  Piešķirtais finansējums skolām ārpus Eiropas
 • Konkurss diasporas skolām Eiropā

  2020. gadā latviešu nedēļas nogales skolām Eiropā bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 104 580 EUR apmērā, kas ir par 28 980 EUR vairāk nekā 2019. gadā. Finansējumu Eiropas skolām administrēja Eiropas Latviešu apvienība (ELA).

  Konkursam “Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana Eiropā” bija aicinātas pieteikties latviešu nedēļas nogales skolas Eiropā, tajā skaitā Gruzijā, Turcijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Kopā tika saņemti pieteikumi no 46 skolām. Kad Covid-19 straujās izplatības dēļ daudzās pasaules valstīs tika izsludināta ārkārtas situācija un uzsākti dažādi slimības izplatību ierobežojoši pasākumi, LVA un ELA aicināja diasporas nedēļas nogales skolas precizēt iesniegtos pieteikumus atbilstoši situācijai – mācību procesa nodrošināšanai attālināti pandēmijas laikā. Tā kā trīs pieteikumus skolas atsauca pandēmijas radīto apstākļu dēļ, finansējums tika sadalīts 43 diasporas skolām, vadoties pēc to skolēnu skaita un finansējuma pieprasījumu atbilstības konkursa nolikumam, rūpīgi izvērtējot skolu darbību, pieredzi, pieteikumu pamatotību un patiesīgumu, kā arī izdevumu samērīgumu.

  Pateicoties finansējuma pieaugumam, diasporas latviešu skolas 2020. gadā varēja atjaunot savu tehnisko aprīkojumu un iegādāties tiešsaistes mācību platformu abonementus, kas atvieglo attālinātā mācību procesa nodrošināšanu. Protams, kā jau ierasts, skolas saņēma finansējumu arī telpu īrei, apdrošināšanai, mācību līdzekļiem un materiāliem, kancelejas precēm, kā arī citiem ar mācību procesa nodrošināšanu saistītiem izdevumiem.

  Konkursa nolikums 1 Eiropas skolām
  Konkursa nolikums 2 Eiropas skolām (pēc konkursa termiņa pagarinājuma)
  Piešķirtais finansējums Eiropas skolām

   

  Konkurss diasporas skolām ārpus Eiropas

  2020. gadā diasporas latviešu skolām ārpus Eiropas bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā. Finansējumu diasporas skolām ārpus Eiropas administrēja Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA). Finansējumam bija aicinātas pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā.

  Konkursa “Diasporas skolu finansiālā atbalsta nodrošināšana ārpus Eiropas” Finanšu komisija, ko veidoja PBLA Izglītības padomes locekļi, skolas vērtēja pēc kritērijiem, kas bija noteikti konkursa nolikumā. Kopā tika saņemti 21 skolas pieteikumi, no tiem viens pieteikums atzīts par nederīgu. Tāpat komisija vērtēja gan skolēnu un mācību stundu skaitu attiecīgajā skolā, gan arī līdzekļu pieprasījuma mērķu atbilstību nolikumam. Vidēji vienai skolai tika piešķirts ap 2135 EUR; lielākā summa, ko saņēma viena skola – nedaudz virs 5000 EUR, bet mazākā – 420 EUR. Lielākās summas tika piešķirtas skolām, kurām ir augstākās telpu īres izmaksas, kā arī lielāki apdrošināšanas izdevumi. 

  Tāpat kā visas nozares pasaulē skāra Covid-19 pandēmija, arī diasporas skolas pielāgojās jaunajiem apstākļiem savās valstīs, kur klātienes pulcēšanās bija aizliegta. Daudzas no skolām ārkārtējās situācijas apstākļos darbojās attālināti, tiekoties tiešsaistes platformās. Vairāki desmiti diasporas pedagogu, tajā skaitā arī ASV, Austrālijas un Kanādas latviešu skolu skolotāji, piedalījās LVA organizētajos ClassFlow apguves tālmācības kursos, lai nodrošinātu interaktīvas nodarbības savu skolu audzēkņiem. Tādēļ arī finansējumu saņēmušās diasporas skolas tika aicinātas pielāgot un nepieciešamības gadījumā mainīt finanšu izlietojuma mērķi, iepriekš to saskaņojot ar Finanšu komisiju. Skolas tika mudinātas iegādāties tiešsaistes mācību platformu lietošanas abonementus, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu attālināto mācību nodrošināšanai u.tml. 

  2020. gada rudenī LVA un PBLA izsludināja jaunu konkursu latviešu skolām ārpus Eiropas. Konkursa mērķis bija nodrošināt papildu finansiālo atbalstu latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas skolu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un vispārējo vajadzību atbalstam Covid-19 pandēmijas apstākļos. Konkursā skolām bija pieejams papildu finansējums 37 800 EUR apmērā. Finansējums tika pārvirzīts no līdzekļiem izglītojošu pasākumu atbalstam, jo pandēmijas dēļ diasporas skolotāju izglītojošie pasākumi ārpus Eiropas tika atcelti vai pārplānoti attālinātā formā. Papildu finansējums tika piešķirts 17 skolām.

  Konkursa nolikums skolām ārpus Eiropas
  Konkursa nolikums II skolām ārpus Eiropas (pēc konkursa termiņa pagarinājuma)
  Papildu konkursa nolikums skolām ārpus Eiropas
  Piešķirtais finansējums skolām ārpus Eiropas
  Papildus piešķirtais finansējums skolām ārpus Eiropas