Diasporas latviešu skolas

 • Pirms pandēmijas (līdz 2019. gadam) visā pasaulē darbojās ap 120 latviešu skolām – bērnudārzi, nedēļas nogales skolas, vasaras vidusskolas. Pandēmijas laikā lielākā daļa diasporas skolu veiksmīgi darbojās attālinātā režīmā, taču daļa skolu izvēlējās darbību pārtraukt līdz iespējai atsākt mācības klātienē.

  Latviešu valodas aģentūras (LVA) latviskās izglītības diasporā atbalsta sistēma ir veidota, balstoties uz diasporas nevalstisko organizāciju, diasporas skolu vadītāju un skolotāju identificētajām vajadzībām, rūpīgi izsverot finansēto pozīciju lietderību un efektivitāti. Tā stiprina diasporas skolu ilgstamību un pēctecību – tiek nodrošināta latviešu skolu darbība un pastāvēšana, skolu materiāltehniskās bāzes veidošana, ir izveidota un regulāri papildināta visiem pieejama apjomīga mācību un metodisko līdzekļu krātuve www.maciunmacies.lv, regulāri tiek izglītoti diasporas skolotāji gan klātienē, gan attālināti, organizēti dažādi diasporas ģimenes un skolas iesaistoši konkursi un tiešsaistes pasākumi.

  LVA īstenoto atbalsta pasākumu kopa:

      • diasporas latviešu skolu finansējums Rietumu diasporā;
      • latviešu valodas un kultūras skolotāju darbības nodrošinājums Austrumu diasporā;
      • diasporas skolotāju izglītošana un profesionālā pilnveide;
      • Latvijas skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar reemigrējušajiem bērniem un ģimenēm;
      • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un pieejamības nodrošināšana;
      • mācību un metodisko materiālu sākumkomplekti diasporas jaunajām skolām;
      • atbalsts izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai mītnes zemēs;
      • konsultācijas skolotājiem, vecākiem;
      • diasporas skolēnus, jauniešus un ģimenes iesaistoši konkursi, aktivitātes un pasākumi.

  Atbalsta pasākumi tiek finansēti no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

  Informatīvais kanāls: Facebook lapa “LVA diaspora” (https://facebook.com/LVAdiaspora/).

  E-pasts saziņai ar LVA diasporas projektu koordinatori Aiju Otomeri: aija.otomere@valoda.lv.

 • Lai uzsāktu jaunas latviešu skolas darbību diasporā, vispirms ir jānoskaidro mītnes valsts un pašvaldības prasības – vai skola ir jāreģistrē vietējā pašvaldībā, vai nepieciešama obligātā bērnu apdrošināšana u.tml. Ar šiem jautājumiem iesakām vērsties attiecīgās valsts Latvijas Republikas vēstniecībā, vietējā latviešu biedrībā vai attiecīgo valsti pārstāvošajā latviešu nevalstiskajā organizācijā (Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, Amerikas Latviešu apvienība, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Latviešu nacionālā apvienība Kanādā, Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā u.c.).

  Nākamais solis – sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (LVA), kas reģistrēs jauno skolu savā sarakstā (nepieciešams, lai saņemtu nākotnē finansējumu un skola tiktu iekļauta e-pastu sarakstā aktuālās informācijas saņemšanai), kā arī iepazīstinās ar rekomendējamām skolas iekšējās dokumentācijas veidošanas prasībām, nosacījumiem finansējuma saņemšanai, kā arī pieejamo atbalstu jaunajām diasporas skolām (apjomīgs mācību un metodisko materiālu sākumkomplekts, elektroniski pieejamie mācību un metodiskie materiāli, pedagogu izglītošanas un tālākizglītības iespējas).

  E-pasts saziņai ar LVA diasporas projektu koordinatori Aiju Otomeri: aija.otomere@valoda.lv.