Valodas apguves līmenis

Eiropas Valodu portfelis (turpmāk – EVP) ir mācību līdzeklis daudzvalodības un kultūras daudzveidības izpratnes veicināšanai, kas domāts ikvienam, kas gatavojas apgūt kādu valodu vai vēlas novērtēt valodas prasmes līmeni.

EVP funkcijas

Informējošā – sniedz informāciju par portfeļa īpašnieka pieredzi un sasniegumiem dažādu valodu apguvē, kā arī nosaka viņa svešvalodu vai otrās valodas prasmi pēc vienotas, sešu līmeņu sistēmas, kas izstrādāta Eiropas Padomes dokumentā Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Pedagoģiskā – padara konkrētās valodas apguves procesu skaidru un pārskatāmu. Maksimāli iesaistot mācību procesā pašu valodas apguvēju, attīsta patstāvīgā darba iemaņas un prasmi veikt pašnovērtējumu, kas veicina valodas apguvēja atbildību par mācību rezultātu.

EVP veidi:

bērniem (3–7 gadi);
skolēniem (7–16 gadi);
vidusskolēniem (no 15 gadiem);
studentiem;
pieaugušajiem;
noteiktu profesiju pārstāvjiem;
imigrantiem.
 

EVP veido trīs daļas

Valodu pase ir dokuments, kurā portfeļa īpašnieks norāda informāciju par valodas prasmes līmeni. Noteikt konkrēto valodu prasmes līmeni palīdz pasē ievietotā vispārējā sešu līmeņu pašnovērtējuma tabula, kas ir standartveida un vienota visiem EVP. Paredzēts, ka Valodu pasi varēs uzrādīt potenciālajam darba devējam jebkurā Eiropas valstī, kā arī iestājoties universitātē u. c. Valodu biogrāfijā tiek atspoguļots valodu apguves process, kurā tiek noteikti mācību mērķi, plānota mācību gaita un novērtēti sasniegtie rezultāti. Pašnovērtējuma lapās doti valodas prasmju noteikšanas kritēriji „es varu”, „es protu” formā, kas pozitīvi motivē valodas apguvēju mācībām. Dosjē ir trešā EVP daļa, kurā portfeļa īpašnieks ievieto dažādu ar valodas prasmi saistītu oficiālu dokumentu (sertifikātu, apliecību, diplomu u. c.) kopijas, kā arī atsevišķus radošos darbus, referātus, domrakstus, esejas u. c. Dosjē dokumentāli un praktiski apliecina EVP īpašnieka valodu prasmes līmeni. EVP ir jāizstrādā, ievērojot Eiropas Padomes izstrādātos noteikumus. Visa nepieciešamā informācija EVP veidotājiem ir pieejama Eiropas Padomes mājaslapā www.coe.int/portfolio angļu vai franču valodā. Latviešu valodā ir tulkots dokuments Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0. un dokuments Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana.

EUROPASS mājaslapa: www.europass.lv