Videomateriāli

Māci

Vidusskolai

 

 Programmas un tematiskie plāni

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta Literatūra” programmas paraugs
Mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības programmās
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs
Mācību satura sadalījums 12. klasei

 

 Metodiskie materiāli

 
Literatūra

Spēle literatūrā Uzdrīksties būt gudrs!” 8.–12. klasei 
Autore piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu

Autori: Dace Cekula, Dzintra Knohenfelde, Ramona Markova
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei 
Postmodernisma virziena iezīmes. Teksta konstruēšana

Autors: Dzintra Knohenfelde
Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei 
Fr. Bārdas dzeja. Romantisms. Tabula par literatūru

Autors: Dzintra Knohenfelde
Projekta darbs literatūrā 12. klasei 
Projekta darbs par bērnības iespaidu, talanta, laikmeta sabiedriski politiskās dzīves un tautas vēsturiskās pieredzes ietekmi uz rakstnieka personību un daiļradi

Autors: Dzintra Knohenfelde
Stundu plāni literatūrā Aleksandrs Grīns Dvēseļu putenis” 11. klasei 
Mācību stundu plānojums
1. st. - A. Grīna personība un daiļrade
2. st. - „Dvēseļu putenī" tēlotais laiks un vieta
3. st. - Tēlu sistēma romānā

Autors: Dzintra Knohenfelde
Stundu plāni literatūrā Negatīvisma tendences latviešu literatūrā 11. klasei 
Mācību stundu plānojums
1. st. - Negatīvisma tendences latviešu dzejā
2. st. - A. Skujiņas dzeja
3. st. - J. Ziemeļnieka dzeja

Autors: Dzintra Knohenfelde
Asociatīvās pieejas izmantojums teksta atvēršanā” 9.–12. klasei 
Asociatīvās pieejas izmantojums epiteta, salīdzinājuma un metaforas nostiprināšanā, rakstot dzejoli

Autors: Rita Sirmoviča

 

Latviešu valoda

Stili (3 uzd.) 10. –12. klasei 
Stila iezīmes leksikā, morfoloģijā un sintaksē. Funkcionālie stili. Emocionāli ekspresīvie stili

Autors: Dzintra Knohenfelde
Saziņa (2 uzd.) 10.–12. klasei 
Pašizvērtējums. Publiskā runa. Intervijas temats, mērķis, jautājumu veidi. I. Ziedoņa valodas raksturojums

Autors: Dzintra Knohenfelde
Morfoloģija (2 uzd.) 10.–12. klasei 
Darbības vārdu morfoloģiskā analīze. Darbības vārdi pavēles izteiksmē

Autors: Dzintra Knohenfelde
Lietišķie raksti (7 uzd.) 10.–12. klasei 
Vēstule, iesniegums, protokols, reklāmas buklets, apsveikums, motivācijas vēstule, anotācija, vizītkarte. Informācijas meklēšana un strukturēšana

Autors: Dzintra Knohenfelde
Literārā valoda un dialekti (4 uzd.) 10.–12. klasei 
Augšzemnieku dialekts

Autors: Dzintra Knohenfelde
Diktāti 10.–12. klasei 
Diktāts par divdabja teicienu

Autors: Dzintra Knohenfelde
Tests zināšanu diagnosticēšanai  
Autors: Dite Liepa
Uzdevumi leksikoloģijā un stilistikā vidusskolai 
Leksika. Sinonīmi. Antonīmi. Leksika. Vārdu nozīme. Leksikas slāņi. Stila mācība. Latviešu valodas stili

 

 Mācību līdzekļi


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas