Māci

Vidusskolai

Programmas un tematiskie plāni
 • Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs
 • Mācību priekšmeta „Literatūra” programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības programmās
 • Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs
 • Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” programmas paraugs
 • Mācību satura sadalījums 12. klasei
Mācību līdzekļi
Metodiskie materiāli
Literatūra
 • Spēle literatūrā „Uzdrīksties būt gudrs!” 8.–12. klasei
  Autore piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu
  Autori: Dace Cekula, Dzintra Knohenfelde, Ramona Markova
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei
  Postmodernisma virziena iezīmes. Teksta konstruēšana
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei
  Fr. Bārdas dzeja. Romantisms. Tabula par literatūru
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Projekta darbs literatūrā 12. klasei
  Projekta darbs par bērnības iespaidu, talanta, laikmeta sabiedriski politiskās dzīves un tautas vēsturiskās pieredzes ietekmi uz rakstnieka personību un daiļradi
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Stundu plāni literatūrā Aleksandrs Grīns „Dvēseļu putenis” 11. klasei
  Mācību stundu plānojums
  1. st. - A. Grīna personība un daiļrade
  2. st. - „Dvēseļu putenī" tēlotais laiks un vieta
  3. st. - Tēlu sistēma romānā
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Stundu plāni literatūrā Negatīvisma tendences latviešu literatūrā 11. klasei
  Mācību stundu plānojums
  1. st. - Negatīvisma tendences latviešu dzejā
  2. st. - A. Skujiņas dzeja
  3. st. - J. Ziemeļnieka dzeja
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Asociatīvās pieejas izmantojums teksta „atvēršanā” 9.–12. klasei
  Asociatīvās pieejas izmantojums epiteta, salīdzinājuma un metaforas nostiprināšanā, rakstot dzejoli
  Autors: Rita Sirmoviča
Latviešu valoda
 • Stili (3 uzd.) 10. –12. klasei
  Stila iezīmes leksikā, morfoloģijā un sintaksē. Funkcionālie stili. Emocionāli ekspresīvie stili
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Saziņa (2 uzd.) 10.–12. klasei
  Pašizvērtējums. Publiskā runa. Intervijas temats, mērķis, jautājumu veidi. I. Ziedoņa valodas raksturojums
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Morfoloģija (2 uzd.) 10.–12. klasei
  Darbības vārdu morfoloģiskā analīze. Darbības vārdi pavēles izteiksmē
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Lietišķie raksti (7 uzd.) 10.–12. klasei
  Vēstule, iesniegums, protokols, reklāmas buklets, apsveikums, motivācijas vēstule, anotācija, vizītkarte. Informācijas meklēšana un strukturēšana
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Literārā valoda un dialekti (4 uzd.) 10.–12. klasei
  Augšzemnieku dialekts
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Diktāti 10.–12. klasei
  Diktāts par divdabja teicienu
  Autors: Dzintra Knohenfelde
 • Tests zināšanu diagnosticēšanai
  Autors: Dite Liepa
 • Uzdevumi leksikoloģijā un stilistikā vidusskolai
  Leksika. Sinonīmi. Antonīmi. Leksika. Vārdu nozīme. Leksikas slāņi. Stila mācība. Latviešu valodas stili


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas