Jaunumi decembrī

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā. Rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem. Sastādītāja un literārā redaktore Sanita Lazdiņa. Rīga: LVA, 2016

Ir iznākusi rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem „Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā”. Grāmata ir teorētisku rakstu un praktiskās pieredzes stāstu krājums. Tajā autori cenšas atbildēt uz jautājumiem, kā sadzīvot globālajā ciemā (angļu literatūras profesora Maršala Makluena piedāvātais jēdziens), kā strādāt skolā un kā mācīties valodu?Izglītības pētnieki, filozofi, valsts pārvaldes darbinieki, politikas analītiķi un skolotājiiepazīstina interesentus ar valsts pienākumiem pret migrantiem, sniedz informāciju par islāma vēsturi un mūsdienu tendencēm islāmā, rosina domāt par identitātes jautājumiem, skolas nozīmi etniskās un sociālās nevienlīdzības mazināšanā, radošiem risinājumiem multilingvisma īstenošanā. Savukārt skolotāji stāsta par savu pieredzi darbā ar migrantiem. Rakstu krājums domāts pedagogiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem.

Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2. Rīga: LVA, 2016

Metodiskajā līdzeklī „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2” aprakstīts latviešu valodas apguves process un valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai Breakthrough (A1), Waystage (A2), Threshold (B1) un Vantage (B2) satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 2016

Metodiskais līdzeklis ir pielikums latviešu valodas pamatlīmeņa un vidējā valodas prasmes līmeņa aprakstam. Izdevumā dots valodas prasmes augstākā līmeņa vispārīgs raksturojums, piedāvāti vispārīgo kompetenču un valoddarbības veidu apguves pamatprincipi, valodas apguves pamatuzdevumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Attēlu kartītes valodas mācīšanai

Attēlu kartīšu komplekts „Sāksim runāt latviski!” būs brīnišķīgs palīgs pedagogam, mācot valodu gan bērniem, gan pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  550 vārdu un frāžu kartītes. Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem. http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4

Skolotājas Lāsmas Cimeres lekcija

Piedāvājam skolotāju tālākizglītības kursa „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem” pirmo lekciju „Iekļaujošas mācību metodes latviešu valodā un literatūrā reemigrējušu skolēnu un imigrantu mācīšanai jeb kā dzīvot ar Ahileja papēdi”, kurā skolotāja Lāsma Cimere dalās savā pieredzē, kā izmantot radošas mācību metodes valodas likumu apguvē, kā arī strādājot ar dažādiem tekstiem.

Paldies Rīgas 93. vidusskolai par silto uzņemšanu! Saite uz lekciju


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas