Jaunumi augustā

Lasāmgrāmata
12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (autore un sastādītāja Inese Auziņa
)

Lasāmajā grāmatā ir folkloras un daiļliteratūras teksti latviešu literatūras iepazīšanai un lasīšanas prasmju pilnveidei. Mācību līdzeklī ir piecas nodaļas: Sevis meklējumos, Ģimene, Mani draugi, Latviskā dzīvesziņa un Latvija. Lai pusaudži diasporā spētu lasīt un uztvert literāros tekstus, grāmatā ir vārdnīca un daudzveidīgi uzdevumi teksta interpretācijai. Mācību līdzekli kā papildu materiālu var izmantot arī 7. – 9. klasē Latvijas skolās.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4


Č. Celitāne. Darba lapas 5 – 6 gadus veciem bērniem

Integrēts mācību līdzeklis pilnveido bērnu praktiskās darbošanās (zīmēšanas, līmēšanas, krāsošanas, griešanas u. tml.) un valodas prasmes. Mācību līdzeklī ir astoņas nodaļas: Cāļus skaita rudenī, Kas notiek rudenī?, Cik daudz svētku!, Gaismas laiks, Ieejam jaunā gadā!, Garajos ziemas vakaros, Pavasaris jau nāk!, Zaļais laiks. Mācību līdzekli var izmantot arī diasporā.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs
2010 – 2015

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs ir papildmateriāls skolotājiem un vecākiem. Katalogā ir četras sadaļas: informācija par bērnu un pusaudžu grāmatām.
pirmsskolas vecuma bērniem 1. – 129. lpp.
sākumskolas skolēniem 130. – 224. lpp.
4. – 6. klases skolēniem 225. – 277. lpp.
7. – 9. klases skolēniem 278. – 304. lpp.
Katalogs aptver laika posmu no 2010. – 2014. gadam. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. I daļa

Mācību grāmata ir domāta skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Lai veicinātu latviešu valodas prasmju pilnveidi, mācību līdzekļu komplektā ir izvēlēti temati, kas pēc autoru domām sekmē domu apmaiņu un vēlēšanos izteikt viedokli un emocijas. Piedāvātās saziņas situācijas balstās ne tikai skolēnu iepriekšējā pieredzē un valodas zināšanās, bet prasa no skolēna radošu attieksmi pret valodu, paplašina esošo pieredzi par apkārtējo pasauli un pilnveido valodas prasmes, sekmējot arī daudzveidīgu valodas mācīšanās stratēģiju izmantošanu. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab3

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 3. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 2. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas