Jaunumi jūlijā

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai

Mācību materiāls „Jēdzienu vārdnīca” ir izveidots diasporas un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī skolotāju vajadzībām, lai sekmīgāk apgūtu mācību saturu piecos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kulturoloģijā un ekonomikā. Jēdzieni vārdnīcā ir strukturēti alfabētiskā secībā katrā mācību priekšmetā un tulkoti angļu valodā. Jēdzienu vārdnīca ir izmantojama arī CLIL balstītā mācību procesā.

http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei (skolēniem vecumposmā no 9 – 11 gadiem)

Diagnosticējošā darba mērķauditorija ir reemigrējušie skolēni. Diagnosticējošā darba mērķis ir:

noteikt skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni atbilstoši valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartos noteiktajām prasībām; 

veikt nepieciešamās korekcijas mācību procesā saskaņā ar darba rezultātu analīzi.

Mācību materiālu veido audiomateriāls un informācija skolotājam.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

 

Latviešu valodas mācību grāmata Laipa A1. Audiofaili

Audiofailos ir apkopoti klausīšanās teksti latviešu valodas mācību grāmatai Laipa A1. Pašlaik sagatavošanā ir audiomateriāli (klausīšanās teksti un pašmācību uzdevumi) latviešu valodas mācību grāmatai Laipa A1, kuros tiks ietverti arī esošie audiofaili.

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas