Videomateriāli

Latviešu prozas tekstu krājums. 1.daļa „Leģenda”

Lasāmgrāmata ārvalstu studentiem un diasporas jauniešiem
Krājuma autori: Raimonds Briedis, Lita Silova
Vizuālā koncepcija un makets: Elīna Brasliņa

Latviešu valodas aģentūrā top latviešu prozas tekstu krājums, kas varētu palīdzēt latviešu valodas apguvē ārvalstu studentiem, gan latviešu valodas apguvējiem Latvijā.  Krājums nav iecerēts kā valodas mācību līdzeklis, taču tas varētu tikt izmantots kā palīglīdzeklis – kalpojot kā lasāmgrāmata, tā vienlaikus iepazīstinātu valodas apguvējus ar latviešu literatūru un kultūru, latviešu valodas izmantojuma daudzveidību un poētisko ietilpību. Līdztekus literārajiem tekstiem krājums ietver vizuālo materiālu un komentārus, kas paskaidro gan grūtāk uztveramos valodas jautājumus, gan arī pievērš uzmanību latviešu un Latvijas kultūras zīmēm un simboliem, kas ļauj paplašināt apmācību laikā iegūtās zināšanas un iepazīt latviešu kultūru plašāk. 

Krājumu iecerēts veidot trīs nosacītās daļās – Leģenda, Pašapraksts, Mūsdienu dažādība

Krājuma 1.daļa „Leģenda” ietver atsevišķas leģendas vai fragmentus no senajām hronikām un pasakas, kas ļauj ieraudzīt līdzību ar citu tautu folkloru un senajiem priekšstatiem. Literārās pasaku žanra atlase (G.F.Stenders, R.Blaumanis, K.Skalbe, A.Sakse, I.Ziedonis, N.Ikstena) rāda žanra transformāciju un nozīmi vēlākajā literatūrā. Vienlaikus pasakas lasītāju iepazīstina ar pazīstamākajiem latviešu kultūras arhetipiem. 

Ievērojot to, ka 2014. gads ir Gotharda Frīdriha Stendera (Vecā Stendera) gads – 1714. gada27. augustā ir Stendera 300.dzimšanas diena, tadsniedzam ieskatu krājuma nodaļā, kas iekļauj Stendera darbus.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas