Māci

Bilingvālā izglītība un CLIL

Par bilingvālo izglītību
 • „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”
  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai
  Autors: Dr. philol. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes profesore
 • Rakstu krājums „Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē”
  Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.-2009.gadam.
Par CLIL
 • CLIL pieredze Latvijā. Attīstības vēsture
  CLIL jēdziens un bilingvālā izglītība. CLIL Latvijas kontekstā.
  Autors: Indra Lapinska, Latviešu valodas aģentūra
Mācību materiāli
 • Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Autores: Solveiga Akmentiņa, Silva Čakle, Egija Lukjanska, Nataļja Meļņika
  Digitālais mācību līdzeklis pamatskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis mācību satura sociālajās zinībās un latviešu valodas, angļu valodas, kā arī vācu valodas integrētai apguvei. Tas ir paredzēts zināšanu un prasmju nostiprināšanai par tematu „Rūpes par vidi”. Materiālu var integrēt gan sociālo zinību stundās, gan svešvalodu, gan latviešu valodas stundās. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).
 • Vēsture un ģeogrāfija pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Baiba Asare, Karīna Petrova
  Digitālais mācību līdzeklis 7.-9. klašu skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi. Amerikas atklāšana”. Mācību papildu līdzeklis ir veidots tā, lai skolēniem veidotos kopvesels un samēra pilnīgs redzējums par laiku, kad eiropieši bija gatavi kuģot pāri okeāniem un atklāt pārējo pasauli. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).
 • Matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kultūras nozares termini vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Autores: Valentīna Andersone, Kristīne Liepiņa, Aija Plēsuma, Dana Rozenfelde, Guna Savicka
  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Tas ir paredzēts 10.–12. klašu skolēniem, lai papildinātu vai nostiprinātu, vai atkārtotu jau esošās zināšanas par matemātikas, fizikas, ķīmijas, ekonomikas un kulturoloģijas jēdzieniem, kuri var tikt lietoti ikdienas situācijās saistībā ar minēto tematu. Materiālu veido piecas nodaļas, kas atbilst pieciem mācību priekšmetiem – matemātika, fizika, ķīmija, ekonomika un kulturoloģija. Mācību līdzekli var integrēt gan svešvalodu, gan citu priekšmetu stundās. Tas veidots kā ilustratīvs materiāls vienai no pieejām terminu apguvē. Pamatojoties uz apgūto darbā ar šo materiālu, skolēni klātienes stundās paši var kopīgi veidot līdzīgas tematiskās terminu datubāzes un uzdevumus. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).
 • Ģeogrāfija vidusskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Vide. Ūdens.
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Autores: Ina Jukēvica, Nora Jurjāne, Vallija Vahere
  Digitālais mācību līdzeklis vidusskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis ģeogrāfijas satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Vide. Ūdens”. Mācību līdzekli var integrēt gan ģeogrāfijas stundās, gan svešvalodu stundās. Tas palīdzēs skolēniem apgūt saistošā veidā un labāk izprast ģeogrāfiskos terminus latviešu, angļu un vācu valodā, kā arī bagātināt vārdu krājumu gan angļu, gan vācu valodā. Papildus tas mudinās atrast un lasīt sevi interesējošo informāciju svešvalodās, kas ir īpaši svarīgi, jo liela daļa būtiskas informācijas, piem., gan aktuālākā informācija par procesiem pasaulē, gan dažāda veida kartes, ir pieejama tikai angļu vai vācu valodā. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).
 • Es pasaulē. Sociālās zinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Digitālais mācību līdzeklis sociālo zinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Es pasaulē”.
 • Dabaszinības sākumskolai latviešu, angļu un vācu valodā.
  Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)
  Autores: Linda Krastiņa, Ieva Pudža, Inese Labanovska
  Digitālais mācību līdzeklis dabaszinību apguvei sākumskolas skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei.
Metodiskie materiāli
 • Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai
 • Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums
  PII pedagogiem, metodiķiem
  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību
  Autors: Irina Maslo
 • Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei
  PII pedagogiem, metodiķiem
  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)
  Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne
 • Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē.
  Metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā
Dabaszinības
 • Pārbaudes darbs 4. klasei
  Priekšmeti un materiāli. Ķermeņi un vielas
  Autors: Aija Damberga
 • Pārbaudes darbs 4. klasei
  Tēmas - „Magnēts", „Skaņa", „Gaisma". Tēma - „Sēnes"
  Autors: Aija Damberga
 • Stundas gaitas plānojums ar atsevišķiem uzdevumiem 3. un 4. klasei
  Dabaszinību stunda ar integrētu latviešu valodu. Darbs ar tekstu. Klausīšanās uzdevums. Skolēni vairāk uzzina par botānisko dārzu un mācās pazīt augus. Teikumu veidošana un papildināšana. Darbs ar karti. Dialogs
  Autors: Iveta Pelčere
 • Dabaszinības 1. klasei
  Videofilma
  1. Augu daudzveidība
  2. Dzīvnieku daudzveidība
  3. Dabas ainavas
  4. Mājdzīvnieki
  5. Mājokļi
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 2. klasei
  Videofilma
  1. Rudens
  2. Ziema
  3. Pavasaris
  4. Vasara
  5. Dabas pētnieks
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 3. klasei
  Videofilma
  1. Sarunas ar dzīvniekiem
  2. Dzīvnieku klases
  3. Augsne un ieži
  4. Dabas aizsardzība
  5. Vienkāršie mehānismi
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 4. klasei
  Videofilma
  1. Zvaigžņotā debess
  2. Siltuma joslas
  3. Kontinenti
  4. Vielu pārvērtības
  5. Ūdens aprite
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 5. klasei
  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
  2. Ceļojums ar kartēm
  3. Skaņa
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 6. klasei
  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu vairošanās
  2. Atklājumi un izgudrojumi
  3. Tropiskais mežs Indonēzijā
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabas zinības 1. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 2. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 3. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 4. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 5. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 6. klase
  Darba lapas
Mājturība un tehnoloģijas
 • Diagnosticējošais darbs 7. klasei
  Auduma tehnoloģijas
  Autors: Malda Spolīte
 • Vērtēšanas kritēriji 5.–9. klasei
  Prasības krāsu mācībā un kompozīcijas zīmējumiem (arī formu stilizējumiem). Vērtēšanas kritēriji šūšanā. Prasības izšūšanā un aušanā
  Autors: Arnolds Ziemelis
 • Tematiskais plāns 5.–7. klasei
  Tematiskais plāns un vielas sadale interešu izglītības programmai (pulciņam) „Kokapstrāde un tehnoloģijas"
  Autors: Arnolds Ziemelis
Ķīmija
 • Atsevišķi uzdevumi 8. klasei
  Vielas daudzums. Molmasa
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 8. klasei
  Ķīmisko reakciju veidi
  Autors: Aija Pilmane
 • Pārbaudes darbs 9. klasei
  Neorganisko vielu iedalījums
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 9. klasei
  Skābju īpašības
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 10. klasei
  Reakciju veidi un faktori, kas ietekmē reakciju ātrumu
  Autors: Aija Pilmane
Fizika, astronomija
 • Darba lapas fizikā vai astronomijā 11. klasei
  Saules sistēmas planētas
  Autors: Mārīte Eglīte
 • Darba lapas 12. klasei
  Gaismas stari, Heigensa princips, gaismas atstarošanās
  Autors: Mārīte Eglīte
 • Darba lapas 12. klasei
  Gaismas ātruma mērīšana
  Autors: Mārīte Eglīte


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas